Integrated Innovation Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ

Integrated Innovation Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสำหรับการแข่งขันของโลกปัจจุบันเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรตามทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนานวัตกร โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสามแกนความรู้คือ 1) แกนความรู้ทางธุรกิจ 2) แกนความรู้ทางการจัดการนวัตกรรม และ 3) แกนความรู้ทางเทคโนโลยี ด้วยการใช้โครงการบูรณาการนวัตกรรมเป็นแกนกลางของการเรียนรู้ ซึ่งโครงการบูรณาการนวัตกรรมนี้จะแบ่งเป็นสามส่วนได้แก่
1) การกำหนดเป้าหมายของนวัตกรรมที่จะเน้นการแก้ปัญหาในระยะยาว 2) การวางแผนการพัฒนาโครงการบูรณาการนวัตกรรม และ 3) การวางแผนการนำนวัตกรรมเข้าสู่ตลาดและต่อยอดของนวัตกรรมในอนาคต

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ประธารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย