ช่องทางการส่งเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

Research Form & Downloads

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

Research Downloads

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

คำแนะนำในการสอบ Defense

คำแนะนำในการสอบรายงานความก้าวหน้า/สอบ Defense (ไฟล์ PDF)

การอบรมจริยธรรมการวิจัย Research Integrity (เชิงทฤษฎี และปฏิบัติ)

ปฎิทินการอบรม RI เชิงปฏิบัติ (จัดอบรมโดย สวนพ.)

หลักสูตรการอบรม RI เชิงทฤษฎี (ออนไลน์ด้วยตนเอง)

ส่งใบประกาศนียบัตรการอบรม RI (ทฤษฎี+ปฏิบัติ)

ตรวจสอบสถานะใบประกาศ RI (อัปเดตหลังส่งภายใน 3-5 วัน)

การขอประเมินโครงการวิจัย IRB (หมวด จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)

คำแนะนำในการขอประเมินโครงการวิจัย IRB (ไฟล์ PDF)

หลักสูตรการอบรม IRB แบบออนไลน์

ค้นหาเลขทะเบียนใบประกาศการอบรม IRB (เฉพาะการอบรบกับคณะ)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ดาวน์โหลดเอกสารการสอบ

แบบคำร้องขอสอบรายงานความก้าวหน้า/สอบ Defense (ไฟล์ PDF)

แบบ บ.3 แบบอนุมัติผลการจัดทำวิทยานิพนธ์/การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง/การค้นคว้าอิสระ (ไฟล์ PDF)

แบบประเมินการสอบ Defense

แบบประเมินการสอบ Defense (ไฟล์ PDF)
- MSc. (LGM)

แบบประเมินการสอบ Defense (ไฟล์ PDF)
- MSc. (MII)

แบบประเมินการสอบ Defense (ไฟล์ PDF)
- MBA Management (5 สาขา)

แบบประเมินการสอบ Defense (ไฟล์ PDF)
- M.B.A. (EPM)

ฟอร์แมตงานวิจัย GMI

Format งานวิจัย (GMI Template) (Full Paper)

Format งานวิจัย (GMI Template) (Short Paper)

วิดีโอแนะนำการจัดฟอร์แมต (Youtube)

ตัวอย่างวิดีโอจัดฟอร์แมต

2 Videos

ส่งเอกสารขอสอบ/ส่งตรวจฟอร์แมต/ส่งไฟล์สมบูรณ์

ยื่นคำร้องขอสอบรายงานความก้านหน้า/สอบDefense * กรุณาล็อกอินด้วยอีเมล (@kmutt.ac.th)

ส่งเอกสารหลังสอบ Defense * กรุณาล็อกอินด้วยอีเมล (@kmutt.ac.th)

ส่งไฟล์เล่มวิจัยตรวจฟอร์แมต * กรุณาล็อกอินด้วยอีเมล (@kmutt.ac.th)

บันทึกและตรวจสอบสถานะการตรวจรูปเล่มงานวิจัย

ส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ผ่านการตรวจเนื้อหาและรูปเล่มแล้ว) * กรุณาล็อกอินด้วยอีเมล (@kmutt.ac.th)

กรอกข้อมูลทุนสำหรับผู้เผยแพร่และตีพิมพ์งานวิจัย * กรุณาล็อกอินด้วยอีเมล (@kmutt.ac.th)