การขอข้อมูลงานวิจัย

การขอข้อมูลงานวิจัย

การขอข้อมูลงานวิจัย

การขอข้อมูลงานวิจัย

ช่องทางการสืบค้นงานวิจัย

ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ

เว็บไซต์สำนักหอสมุด KMUTT

Online Resource สำนักหอสมุด KMUTT (ผ่าน Open Athens) "เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลมหาวิทยาลัย"

คู่มือการใช้ Open Athens สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด KMUTT

สืบค้น E-THESIS ของมหาวิทยาลัย

*หมายเหตุ กรณีไม่ทราบชื่อผู้แต่ง หรือชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทำตามคำแนะนำดังนี้ “พิมพ์ รหัสวิชา GMI และเลือก Field เป็น Call Number จากนั้นกด Find”

*หมายเหตุ กรณีไม่ทราบชื่อผู้แต่ง หรือชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทำตามคำแนะนำดังนี้
“พิมพ์ รหัสวิชา GMI และเลือก Field เป็น Call Number จากนั้นกด Find”

ฐานข้อมูลของ GMI

ค้นหาหัวข้องานวิจัย จากฐานข้อมูลของ GMI

ยื่นแบบฟอร์มขอข้อมูลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ GMI