ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2566

1. การรักษาสถานภาพนักศึกษา (กรณีขอลาพักการศึกษา)*

* ค่าลาพักการศึกษา (กรณีรักษาสถานภาพ) 1,600 บาท

2. การลงทะเบียน/ เปลี่ยนกลุ่ม / เพิ่ม / ถอน รายวิชา

* หมายเหตุ

1. กรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนกลุ่มหรือลงทะเบียนเพิ่มไม่ได้ในบางรายวิชา แสดงว่าในวิชานั้นไม่ได้ เปิดสิทธิ์ให้สาขาของนักศึกษาลงได้ แต่ถ้ามีประสงค์จะลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว
นักศึกษา ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่และให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าวอนุมัติก่อน จึงจะสามารถ ลงทะเบียนได้

2. นักศึกษาที่ยังค้างชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียน จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน เรียนในภาคการศึกษาถัดไป

3. นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนก่อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียน เพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มเรียน