ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2566

1. การรักษาสถานภาพนักศึกษา (กรณีขอลาพักการศึกษา)*

* ค่าลาพักการศึกษา (กรณีรักษาสถานภาพ) 1,600 บาท

1. การลงทะเบียนรายวิชา / เพิ่ม / ลด /เปลี่ยนกลุ่ม / ถอน

* หมายเหตุ

1. กรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนกลุ่มหรือลงทะเบียนเพิ่มไม่ได้ในบางรายวิชา แสดงว่าในวิชานั้นไม่ได้เปิดสิทธิ์ให้สาขาของนักศึกษาลงได้ หากประสงค์จะลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่และให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าวอนุมัติก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนได้

2. นักศึกษาที่ยังค้างชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียน จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป

3. นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนก่อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียน เพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มเรียน