บัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการและนวัตกรรม

Graduate School of Management and Innovation (GMI)

Graduate School of Management
and Innovation (GMI)

GMI KMUTT

เรารังสรรค์ ผู้นำมืออาชีพ พร้อมสร้างความก้าวหน้าในการศึกษา
ด้านบริหารจัดการด้วยการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรม

เรารังสรรค์ ผู้นำมืออาชีพ พร้อมสร้างความก้าวหน้า
ในการศึกษา ด้านบริหารจัดการด้วยการเรียน
การสอนเชิงนวัตกรรม

Recognitions

ข่าวสารกิจกรรม

Our Major

หลักสูตรของ GMI

MSc (Logistics & Supply Chain Management)

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

การจัดการโลจิสติกส์ คือการบริหารกระบวนการไหลของสินค้า/บริการหรือวัตถุดิบ จากจุดเริ่มต้น (Points of Origin) ไปยังจุดที่มีการใช้สินค้าหรือวัตถุดิบนั้นๆ The Council of Logistics Management ได้ให้คำนิยามวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ไว้ว่า “กระบวนการในการวางแผน ดำเนินการและควบคุมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ สินค้าและบริการ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ จากจุด เริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้งานโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค”

MBA (Entrepreneurship, Innovation and Sustainability)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมและความยั่งยืน

หลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับการจัดการ โดยให้ความสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย พร้อมทั้งยกระดับความเข็มแข็งและความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการเดิม ภายใต้การประสานงานอันดีระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

M.Sc. Integrated Innovation Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสำหรับการแข่งขันของโลกปัจจุบัน เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรตามทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนานวัตกร โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสามแกนความรู้คือ 1) แกนความรู้ทางธุรกิจ 2) แกนความรู้ทางการจัดการนวัตกรรม และ 3) แกนความรู้ทางเทคโนโลยี ด้วยการใช้โครงการบูรณาการนวัตกรรมเป็นแกนกลางของการเรียนรู้

Introduction GMI

วิดีโอแนะนำคณะ

Play Video

GMI สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจมาตรฐาน

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. (GMI) ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจจากสถาบันการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีในระดับสากล AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
ทำให้เป็น 1 ใน 8 ของประเทศไทย และ 1 ใน 937 จาก 60 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AACSB

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. (GMI) ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจจากสถาบันการรับรองมาตรฐานการศึกษา ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีในระดับสากล AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ทำให้เป็น 1 ใน 8 ของประเทศไทย และ 1 ใน 937 จาก 60 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AACSB