คณะกรรมการนักศึกษา

student board

คณะกรรมการนักศึกษา

ศราวุธ นพพิบูลย์

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำหรับ
การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

ทรงพล อริยสัจจะมงคล

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

กนกวรรณ หวังวิบูลย์กิจ

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

อรุณี มัทนะไพศาล

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการสำหรับการ
เป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

ปิยะรัตน์ ซื่อพัฒนะพันธ์

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

เปรมวิภา ปริฉัตร์ตระกูล

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

ฐิติมา ปัญญาธงชัย

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

นริศา สัณห์ศักดิ์สิทธิ์

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

เจษฎากร ทาไชยวงค์

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

พัชริน โศภิตนุกุล

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภาวิตา นิยมทอ

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ปริญญากร สระแก้ว

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

บุษราภรณ์ ศรีสว่าง

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารโครงการ

วรวีร์ แก้วมณี

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชา
การบริหารโครงการ

รุ่งโรจน์ เพียรนิติกร

เหรัญญิกสาขาวิชาการบริหารโครงการ

ภาณุพงศ์ ป้อมเดช

เลขานุการสาขาวิชาการบริหารโครงการ

อาภาศิริ มงคลมหาสมุทร

ประธานนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

บรรพต บุญธรรม

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจดิจิทัล

อังคณา ห้างชัยเจริญ

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

มุกดาพร พลรักษ์เขตต์

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

นันทพัฒน์ กิจโอสถ

ประธานนักศึกษาสาชาวิชาการ
จัดการอสังหาริมทรัพย์

ชลพฤกษ จันทร์จรัสแสง

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการอสังหาริมทรัพย์

ธิติมา แซ่คู

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์

ฐิติรัตน์ ยัง

เลขานุการการจัดการอสังหาริมทรัพย์

ปริย วีระเลิศฤทธิชัย

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารจัดการองค์กร

พงษ์พันธ์ พูนพิพัฒน์

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารจัดการองค์กร

เบญจมาภรณ์ ผลัดนวล

เหรัญิกสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

ภคกุล ธินิศิริ

เลขานุการสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

สาธนี เจษฎารัตนชัย

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ภาคปกติ)

นศรินทร์ พิมบัว

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคปกติ)

ชัญญานุช สุขรักษา

เหรัญิกสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน (ภาคปกติ)

ปภัสวรรณ ศิวะเปล่งรัศมี

เลขานุการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน (ภาคปกติ)

ศราวุธ นพพิบูลย์

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำหรับ
การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

ประธานนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการสำหรับ
การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

ทรงพล อริยสัจจะมงคล

รองประธานนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการสำหรับ
การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

กนกวรรณ หวังวิบูลย์กิจ

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็น
ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

อรุณี มัทนะไพศาล

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการสำหรับการ
เป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

ปิยะรัตน์ ซื่อพัฒนะพันธ์

ประธานนักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
(ภาคพิเศษ)

เปรมวิภา ปริฉัตร์ตระกูล

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
(ภาคพิเศษ)

ฐิติมา ปัญญาธงชัย

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

เหรัญญิกสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
(ภาคพิเศษ)

นริศา สัณห์ศักดิ์สิทธิ์

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

เลขานุการสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
(ภาคพิเศษ)

เจษฎากร ทาไชยวงค์

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

พัชริน โศภิตนุกุล

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภาวิตา นิยมทอ

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ปริญญากร สระแก้ว

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

บุษราภรณ์ ศรีสว่าง

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารโครงการ

วรวีร์ แก้วมณี

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชา
การบริหารโครงการ

รุ่งโรจน์ เพียรนิติกร

เหรัญญิกสาขาวิชาการบริหารโครงการ

ภาณุพงศ์ ป้อมเดช

เลขานุการสาขาวิชาการบริหารโครงการ

อาภาศิริ มงคลมหาสมุทร

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

บรรพต บุญธรรม

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจดิจิทัล

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

อังคณา ห้างชัยเจริญ

เหรัญญิกสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจดิจิทัล

มุกดาพร พลรักษ์เขตต์

เลขานุการสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจดิจิทัล

นันทพัฒน์ กิจโอสถ

ประธานนักศึกษาสาชาวิชาการ
จัดการอสังหาริมทรัพย์

ชลพฤกษ จันทร์จรัสแสง

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการอสังหาริมทรัพย์

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์

ธิติมา แซ่คู

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์

ฐิติรัตน์ ยัง

เลขานุการการจัดการอสังหาริมทรัพย์

ปริย วีระเลิศฤทธิชัย

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารจัดการองค์กร

พงษ์พันธ์ พูนพิพัฒน์

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารจัดการองค์กร

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

เบญจมาภรณ์ ผลัดนวล

เหรัญิกสาขาวิชา
การบริหารจัดการองค์กร

ภคกุล ธินิศิริ

เลขานุการสาขาวิชา
การบริหารจัดการองค์กร

สาธนี เจษฎารัตนชัย

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน(ภาคปกติ)

ประธานนักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ภาคปกติ)

นศรินทร์ พิมบัว

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคปกติ)

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคปกติ)

ชัญญานุช สุขรักษา

เหรัญิกสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน (ภาคปกติ)

เหรัญิกสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(ภาคปกติ)

ปภัสวรรณ ศิวะเปล่งรัศมี

เลขานุการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน (ภาคปกติ)

เลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(ภาคปกติ)