รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ตำแหน่งบริหาร :  ประธารหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปริญญาโท  ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปริญญาตรี  ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เกียรตินิยมอันดับที่สอง,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

จีรนันท์ แซ่จิว ชุมพล มณฑาทิพย์กุล และ ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ (2550). การหาเส้นทางการเดินรถขนธนบัตรเพื่อเติมตู้เอทีเอ็มโดยคำนึงถึงความปลอดภัย. การประชุมเชิงวิชาการประจำปีการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (GTT) ครั้งที่ 7, วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2550, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ช่อทิพย์ ลือไชยวุฒิ, ชุมพล มณฑาทิพย์กุล, การศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไทยในการประสานความร่วมมือกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน, การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8, 20-21 พฤศจิกายน, 2551, เพชรบุรี

วีรศักดิ์ สงวนสิงห์, ชุมพล มณฑาทิพย์กุล, การหาปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัดโดยคำนึงถึงต้นทุนการนำสินค้าเข้าที่แปรผัน, การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8, 20-21 พฤศจิกายน, 2551, เพชรบุรี

Monthatipkul, C., and Kawtummachai, R., (2007). An algorithm for constructing delivery-sequencing/inventory-allocation plan for supply chain control in the operational planning level. International Journal of Production Research, 45(5), 1119-1139.

Monthatipkul, C.,  and  Yenradee, P., (2007). Positioning Safety Stock in a One-Warehouse Multi-Retailer Supply Chain Controlled by Optimal Inventory/Distribution Plan. International Journal of Industrial Engineering, 14(2), 169-178.

Monthatipkul, C.,  and  Yenradee, P., (2008). Inventory/Distribution Control System in a One-Warehouse/Multi-Retailer Supply Chain. International Journal of Production Economics, 114(1), 119-133.

Monthatipkul, C., (2009). An Inventory Rationing Method in a M-Store Regional Supply Chain Operating under the Order-up-to Level System. Industrial Engineering and Management Systems, 8(2), 80-92.

Chumpol Monthatipkul, Sanchoy Das, Pisal Yenradee, Distribution policy in an M-store regional supply chain, International Journal of Integrated Supply Management, Vol. 5, No. 3, 2010

Monthatipkul, C.,  and  Yenradee, P., 2005.  Inventory/Distribution Plan in a One-Warehouse/Multi-Retailer Supply Chain. Thammasat International Journal of Science and Technology 10(2): 9-20.

Monthatipkul, C., and Kawtummachai, R., 2002. An Algorithm for Demand Acceptance in a Supply Chain. Proceedings of the 7th International Pacific Conference on Manufacturing and Management (PCMM-2002), 27-29 November 2002, Bangkok, Thailand.

Monthatipkul, C., and Kawtummachai, R., 2002. Demand Management Algorithm for a Supply Chain. Proceedings of the 6th China-Japan International Conference on Industrial Management (ICIM-2002), 16-18 September 2002, Xi’An, China.

Monthatipkul, C., and Yenradee, P., 2005. Safety Stock Allocation in a Four-Stage Supply Chain Controlled by Optimal Production/Distribution Plan. Proceedings of the First International Conference on Operations and Supply Chain Management (CD-ROM), 15-17 December 2005, Bali, Indonesia.

Chumpol Monthatipkul, An Inventory Rationing Method in a M-store Regional Supply Chain Operating under the Order-up-to Level System, Proceedings of the 13th International Symposium on Logistics, 6-8 July, 2008, Bangkok

Chumpol Monthatipkul, Charoenchai Khompatraporn, Parthana Parthanadee, Jirachai Buddhakulsomsiri, A Study of Supply Chain for Thai Tapioca Starch Products, Proceedings of the 4th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS), 26-28 November, 2008, Bangkok

Chumpol Monthatipkul, Adirek Tikampornproet, A Picking and Packing Scheduling Program based on the Just-in-Time Concept: A Case Study of Logistics Center of Automotive Part Exporting, Proceedings of the 1st International Congress on Logistics and Transport (ICLT), 17-19 December, 2009, Chiang Mai, Thailand

Chumpol Monthatipkul, Determining a Location of the 2nd Distribution Center:  A Case Study of a Paper Distributor in Bangkok, Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering and Business Management (EBM), 26-28 March, 2012, Shanghai, China

Chumpol Monthatipkul and Teeradej Wuttipornpun, 2007. A Mixed Integer Programming Model to Control a One-Warehouse/N-Store Supply Chain. Proceedings of the 7th National Conference on Logistics and Supply Chain (GTT2007), 15-16 November 2007, Bangkok, Thailand.

Chumpol Monthatipkul, 2012. Determining a Location of the 2nd Distribution Center: A Case Study of a Paper Distributor in Bangkok. Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering and Business Management, 26-28 March 2012, Shanghai, China.

Chumpol Monthatipkul, 2013. Integrated Harvesting-Production Planning for the Sugarcane/Sugar Supply Chain in Thailand. Proceedings of the 2013 International Symposium on Business and Social Science (ISBSS 2013), 15-17 March 2013, Tokyo, Japan.

Chumpol Monthatipkul, 2015. A Practical Heuristic for Economic Truck Selection: A Case Study of Paper Wholesaler in Bangkok, Thammasat International Journal of Science and Technology 20(3): 39-46.

Chumpol Monthatipkul, 2016. A Heuristic to Estimate a Location of the 2nd Warehouse: A Case Study. Proceedings of the 2016 World Conference on Innovation, Engineering and Technology (IET2016), 24-26 June 2016, Sapporo, Japan.

Chumpol Monthatipkul, 2016. A Non-linear Program to Find an Approximate Location of a Second Warehouse: A Case Study, Kasetsert Journal of Social Sciences. Available online, doi:10.1016/j.kiss.2016.08.007

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ

เป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาและผู้บรรยายหลักขององค์ความรู้ทางด้านการลดต้นทุนการดำเนินการ (การผลิต/การบริการ) การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มอัตราผลิตภาพ (Productivity) การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคุณภาพในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ เช่น การวางแผนการดำเนินงาน การจัดการพัสดุคงคลัง การสมดุลสายการผลิต การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการปฎิบัติงาน การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร การสร้างจิตสำนึกการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตให้พนักงาน การควบคุมคุณภาพการผลิต/บริการ การพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (การศึกษางาน) วิศวกรรมคุณค่า(เบื้องต้น) การวางผังสถานประกอบการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิจัยการปฎิบัติงาน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นต้น

ติดต่อ

อีเมล์ Chumpol.mon@kmutt.ac.th

อาจารย์ท่านอื่น

ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

ดร.สุขยืน เทพทอง

ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ดร.อลิสา คงทน

ดร.ภัทร คุ้มพร้อม