ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยิมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความ (ใบอนุญาตว่าความ)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิตด้านกฎหมายธุรกิจของสหภาพยุโรป มหาวิทยาลัยเอ็กซ์-มักเซย ประเทศฝรั่งเศส (LL.M European Business Law)
 • นิติเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (European Master in Law and Economics) มหาวิทยาลัยโบโลญญ่า ประเทศอิตาลีและ มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี

ประกาศนียบัตรและการอบรม

 • Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)1 [GDPR Compliance] ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวใน ข้อมูลส่วนบุคคลจากสถาบัน IAPP (USA) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ ได้รับการยอมรับสูงที่สุดในอุตสาหกรรม (Information Privacy Industry) ในระดับนานาชาติ
 • ECPC-B Certified Data Protection Officer (ECPC-B Certified DPO) ประกาศนียบัตรชั้นสูงสําหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลจาก Maastricht University
 • EXIN Privacy and Data Protection Practitioner (The Netherlands) ประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัตรในทางวิชาชีพสําหรับผู้ผ่าน เกณฑ์ความเหมาะสมในการทําหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง 1 ANSI-accredited Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) credential through the International Association of Privacy Professionals (IAPP) หน#า 2/6 CV-SM 2021 (Thai) for KMUTT.docx ข้อมูลส่วนบุคคลโดย EXIN ซึ่งถือเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพที่ได้รับ การยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ
 • EXIN Privacy and Data Protection Foundation (The Netherlands) ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมและสอบได้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป
 • EIPACC DPO Certification (Certificate of GDPR) (The Netherlands) ประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัตรในทางวิชาชีพสําหรับผู้ผ่าน เกณฑ์ความเหมาะสมในการทําหน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (DPO)
 • European Data Protection Professionals Certification (The Netherlands) ประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัตรในทางวิชาชีพสําหรับผู้ผ่าน เกณฑ์ความเหมาะสมในการทําหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
 • Technology, Law & Security Program American University Washington College of Law 2019- 20202 ผ่านการเรียน (Audit) จํานวน 5 รายวิชาเกี่ยวกับกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับ AI และ Robotic จาก AUWCL ในฐานะการเสริมสร้างประสบการณ์ภาคสมัครใจ นอกจากการพัฒนาตามหลักสูตรผู้นําระดับกลางโดยทุน Fulbright Hubert Humphrey
 • Summer Course on European Data Protection Law, Academy of European Law (European Union) อบรมความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป

ติดต่อ

 • ทนายความที่ปรึกษากฎหมาย ประจําสํานักงานกฎหมายระหว่าง ประเทศ Allen & Overy (2543-2546)

อาจารย์ท่านอื่น

ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

ดร.สุขยืน เทพทอง

รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ดร.อลิสา คงทน

ดร.ภัทร คุ้มพร้อม