ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2557                 ปร.ด. (การจัดการ), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย
 • ค.ศ. 2002                 M.S. (Engineering and Technology Management), Portland State University, U.S.A.
 • ค.ศ. 2002                 M.S. (Electrical and Computer Engineering), Portland State University, U.S.A
 • พ.ศ. 2541                 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

International Journal

 • Iamratanakul, S. (2019). “Modeling of Critical Success Factors of Thai Retailers: Interpretive Structural Modeling Approach”, Asia-Pacific Contemporary Finance and Development (International Symposia in Economic Theory and Econometrics, Vol.26, pp. 69-87.
 • Iamratanakul, S. (2018). “A Conceptual Framework of Implementing Business Strategy for the NPD Process”, Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER), Vol.7, No.1, pp.116-123.

National Journal

 • Ranok, S. and Iamratanakul, S. (2019). “Consumer Decisions in Purchasing Processed Egg Products by Hierarchical Analysis”, Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 8, No. 2, pp.369-378.
 • Chunjit, D. and Iamratanakul, S. (2019). “The Use of Online Media to Decide to Buy Real Estate In Bangkok”, Rajapark Journal, Volume.12, Issues 29, May – August 2019, pp. 15-29.
 • Chareounsivilai, S. and Iamratanakul, S. (2019). “Selection of Warehouse Management System”, Rajapark Journal, Volume 12, Issues 30, July – December 2019, pp. 15-29.
 • Iamratanakul, S. and Supanit, R. (2019). “Factors Influencing Smart Phones Brand Choices of Consumer in Bangkok”, Rajapark Journal, Volume 13, Issues 28, January – March 2019, pp. 62-75.
 • Iamratanakul, S. and Martnok, T. (2018). “The Impact on Customer Retention through Telemarketing Channels of Insurance Brokers”, Veridian E-Journal, Vol. 11, No.2, May – August 2018, pp. 2818-2834.
 •  Sabaimuang, S. and Iamratanakul, S. (2018). “The Identification Factors of Innovation Creativity in Organization through the Analytic Hierarchy Process (AHP): A Case Study of Building Material Factory”, Rajapa Roi-et Journal, Vol. 12, No. 2, July – December 2018, pp. 162-172.
 • Iamratanakul, S. and Rassiri, V. (2017). “Factors and client’s behavior influencing decisions making on choosing the veterinary hospital in Bangkok.”, Veridian E-Journal, Vol.10, No.3, pp. 413-429.
 • Sukdarunpatha, T. and Iamratanakul, S. (2017). “The beauty pageant’s image to a society”, Kasetsart Applied Business Journal, Vol. 11, No. 4, pp. 38-52.
 •  Sae-bang, W. and Iamratanakul, S. (2017). “The Market Survey to Know the Factors That Affect the Creation of Value-Added Products “Ready to Eat Salad Tray” of the Royal Project Foundation”, Veridian E-Journal, Vol. 10, No.2, pp. 1885-1901.
 •  Rattanadit, W. and Iamratanakul, S. (2017). “Measuring Sale Agency Performance under the Sale Promotion Units of Consumer Products”, Modern Management Journal, Vol.15, No.2, July – December 2017, pp. 131-143.
 • Wongtrakularee, V. and Iamratanakul, S.  (2016). “The assessment of key success factors of financial institution’s operational risk management”, Kasetsart Applied Business Journal, Vol. 4, No. 2, pp. 1-12.
 • Rangrit, C. and Iamratanakul, S.  (2016). “Assessment of the important factors for choosing a used car loans”, Kasetsart Applied Business Journal, Vol. 4, No. 1, pp. 19-33.

ติดต่อ

Email: supachart.iam@mail.kmutt.ac.th / supachart9@gmail.com
Website: https://scholar.google.com/citations?user=vXZ2uxoAAAAJ&hl=en
LineID: supachart99

อาจารย์ท่านอื่น

ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ดร.อลิสา คงทน

ดร.ภัทร คุ้มพร้อม