ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาการจัดการ

 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารโครงการ)

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

 • มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2563 หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2562 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน

 • สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2561 Emerging Leaders Program

 • Ross School of Business, University of Michigan, USA

พ.ศ. 2560 Supply Chain 4.0

 • Kuhne Logistics University, Germany

พ.ศ. 2559 Certificate of Strategies and Leadership in Supply Chains

 • Stanford University, USA

พ.ศ. 2559 หลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการเพื่อสังคมระดับผู้บริหาร

 • สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่

พ.ศ. 2558 หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับกลาง

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2547 Certificate of Logistics: Strategy & Management

 • สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรและการอบรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พ.ศ. 2559 Supply Chain Operation Reference Professional (SCOR-P) APICS

พ.ศ. 2554 Certified Supply Chain Professional (CSCP) APICS

พ.ศ. 2554 CIPS Level 2 Introductory Certificate in Purchasing and Supply

 • The Charter Institute of Purchasing & Supply

 

การฝึกอบรม

พ.ศ.2564  X-Innovation & Technology Management for Building Entrepreneurships

 • UPM Academy

พ.ศ.2564 Supply Chain Principles

 • Georgia Institute of Technology (Coursera)

พ.ศ.2563 หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับคณะกรรมการจริยธรรม

 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

พ.ศ.2562 Leading Change

 • Thailand Management Association

พ.ศ.2562 เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

 • สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

พ.ศ.2561 Sales and Operations Planning

 • APICS, USA

พ.ศ.2560 Business Accreditation

 • AACSB, Hangzhou, China

พ.ศ. 2560 Boards that Lead

 • AFS Intercultura, Spain

พ.ศ.2560 Assurance of Learning

 • AACSB, New Delhi, India

พ.ศ. 2560 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024)

 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

พ.ศ.2560 เทคนิคการตรวจประเมิน

 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2559 Presentation Power Program

 • สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers

พ.ศ.2558 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับหัวหน้าโครงการวิจัย (ด้านสังคมศาสตร์)

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2556 Business Strategy and Social Responsibility

 • CSR Asia

พ.ศ. 2556 Supply Chain Management

 • Malaysia Institute for Supply Chain Innovation

พ.ศ. 2556 Case Writing Workshop

 • Singapore Management University

พ.ศ. 2555 คิดอย่างเป็นระบบ

 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน       ผู้อำนวยการใหญ่

 • มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอ เอฟ เอส ประเทศไทย)

พ.ศ. 2562  – ปัจจุบัน         ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ

 • ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2560 – 2562

 • รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาคีความร่วมมือ
  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2559 – 2564

 • รักษาการประธานหลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

 • APICS Authorized Instructor

พ.ศ. 2555 – 2560

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2554 – 2559

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2554 – 2555

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2552 – 2554

 • Operations Manager and South East Asia Soft
  Goods Development Manager
  Callaway Golf (Thailand) Ltd.

พ.ศ. 2549 – 2552

 • Executive, Logistics Division
  Reader’s Digest (Thailand) Ltd.

พ.ศ. 2548 – 2549

 • Supervisor, Logistics and Inventory Control Division
  Toys Retailing (Thailand) Co., Ltd

พ.ศ. 2546 – 2548

 • Officer, Customer Service Department,
  Logistics Division
  Mitsui O.S.K. Lines (Thailand) Co., Ltd.

 

ประสบการณ์การบริการวิชาการ

พ.ศ. 2564

 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุน                                            มนุษย์ ความรักความผูกพัน วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร และการจัดการการ                                            เปลี่ยนแปลง การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • คณะทำงาน โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ริมคลองบางมด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • หัวหน้าโครงการจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้นําเชิงกลยุทธ์สู่องค์กรสมรรถนะสูง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • หัวหน้าโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • หัวหน้าคณะทำงานวิชาการ โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ประจำปี  2564     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2563

 • หัวหน้าโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ บริษัท วัชรพล จำกัด
 • หัวหน้าโครงการจัดทำระบบสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่โลจิสติกส์และซัพพลายเชน บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการสำหรับการวิเคราะห์ช่องว่างการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมายในประเทศ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

พ.ศ. 2561

 • หัวหน้าโครงการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • หัวหน้าโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2560

 • หัวหน้าโครงการสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมาตรการ จูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นท่าเรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การท่าเรือแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2559

 • หัวหน้าโครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากลประจำปีงบประมาณ 2559 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  กระทรวงอุตสาหกรรม
 • หัวหน้าโครงการพัฒนากรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ RFID และ Barcode เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2558

 • ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้ง PTT Logistics Academy บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หัวหน้าโครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล ประจำปีงบประมาณ 2558 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2557

 • หัวหน้าโครงการหลักสูตรผู้บริหารสำหรับผู้ประกอบการค้าปลีก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ผู้ประสานงานโครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล ประจำปีงบประมาณ 2557 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษากิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 8 ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2554

 • ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาสถาบันระบบรางแห่งอาเซียน การรถไฟแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2553

 • ที่ปรึกษา โครงการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​

 

วิทยากร
อาจารย์พิเศษ

 • College of Management, National Taipei University of Technology
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/การตลาด/การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า/แผนธุรกิจ/การจัดการเชิงกลยุทธ์/การสร้างทีม/การบริหารการเปลี่ยนแปลง/การบริหารความเสี่ยง
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด
 • บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
 • บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
 • บริษัท เมอร์เซเดสเบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด
 • บริษัท ลินฟ้อกซ์ เอ็ม โลจิสติส์ (ประเทศไทย)
 • เครือโรงพยาบาลพญาไท
 • บริษัท ลี้กิจเจริญแสง จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย จำกัด
 • บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด
 • กรมทางหลวง
 • สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • มูลนิธิ ณภาฯ
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
 • สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่
 • Metalex 2013
 • Thailand Industrial Fair 2016
 • Warehousing & Cold Chain Summit 2017
 • Asia Health 2018

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

บทความวิจัย

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

– Sapsanguanboon W. and DaoruangR. (2019) Healthy beverage consumption among aging Thai consumers, Journal of Economics, Management and Sustainability, Vol. 4, No.2. pp. 40-48.

– Sapsanguanboon W. and Sukhotu V. (2015) Sustainable Retail Supply Chain Management Practices: A Case Study of a Modern Trade Retailer in an Emerging Market, Sustainability: The Journal of Record. Vol. 8, No.6., pp. 313 – 323.

วารสารวิชาการระดับชาติ

– Thongeiam S. and Sapsanguanboon W. (2022) The Study of Skills Development Methodology for Entrepreneur in Digital Era, Journal of Accountancy and Management, Vol. 14 No. 1 (TCI Tier 1)

– Sapsanguanboon W., Faijaidee W. and Auanguai P.(2021) Risk Management in Logistics Service Provider for Chemical Products, Journal of Management Science Review, Vol. 23. No. 2 pp. 109 – 121. (TCI Tier 2)

– Chatchalermwit N. and Sapsanguanboon W. (2021) Factors Influencing the Decision to Watch the Tokusatsu Kamen Rider Movies and Purchase Toys from the Movies in Thailand, TNI Journal of Business Administration and Languages, Vol. 9. No. 2 pp. 43 – 54. (TCI Tier 2)

– Sapsanguanboon W. and Auanguai P. (2020), The Development of Innovation in Manufacturing Industry to Enhance Enterprise Competitiveness, Srinakharinwirot Business Journal, Vol. 11. No. 2 pp. 49-61. (TCI Tier 2)

– Sapsanguanboon W. and Auanguai P. (2020), The Development of Innovation in Manufacturing Industry to Enhance Enterprise Competitiveness, Journal of Administrative and Management, Vol. 8. No.2 pp. 89-100. (TCI Tier 2)

– Sangwiman N. and Sapsanguanboon W. (2020) Types of Sales Promotion Influencing the Product Buying of Modern Trade Drug Store in Bangkok, Business Review Journal,Huachiew Chalermprakiet University, Vol. 12. No. 2. pp. 36-49. (TCI Tier 1)

– Sapsanguanboon W. and Auanguai P. (2020) Digital Transformation of Financial Business to Enhance Enterprise Competitiveness, Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University, Vol. 9 No.18. pp. 1-17. (TCI Tier 2)

– Sapsanguanboon W. and Faijaidee W. (2020) Digital Transformation to Enhance Enterprise Competitiveness: A Case Study of Food and Beverage Business, Kasetsart Applied Business Journal, Vol. 14. No.20. pp. 25-44. (TCI Tier 2)

– Sapsanguanboon W. and Faijaidee W. (2020) Digital Transformation for Government Agencies to Enhance Thailand’s Competitiveness, Modern Management Journal, Vol. 18. No.1. pp. 15-22. (TCI)

– Sapsanguanboon W. and Faijaidee W. (2020) Factors Influence SMEs Business Operations Toward Sustainable Development Goals, Journal of Business, Economics and Communications, Vol. 15. No.1. pp. 101 – 119. (TCI Tier 1)

– Sapsanguanboon W. and Auanguai P. (2019) The Application of Supply Chain Process Using Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model: Case Study of a Public Company in Thailand, Burapha Journal of Business Management, Vol. 8 No.2. pp. 89 -102. (TCI Tier 2)

– Sapsanguanboon W. and Faijaidee W. (2019) Competencies Assessment of Supply Chain Personnel Using the Conceptual Framework of SCOR Model: A Case Study of a Public Company in Thailand, KKBS Journal, Vol.3 No.3. pp. 1 – 28. (TCI Tier 2)

– Sangwiman R. and Sapsanguanboon W. (2019) Factors Influencing the Buying Decisions for Weight Control Dietary Supplements in Modern Trade Drug Stores, Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences, Vol.3 No.3. pp. 16 – 28. (TCI)

– Chingrang P. and Sapsanguanboon W. (2019) Factors Influencing on Vegetable Buying Decisions from Traditional Retailers, RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts, Vol.7 No.1. pp. 39 – 47. (TCI)

– Panyana N. and Sapsanguanboon W. (2019) Factors Affecting the Decision Making in Thai Food Cooked to Order and Delivery, Economics and Business Administration Journal Thanksin University, Vol.11 No.1. pp. 53 – 66. (TCI Tier 2)

– Suphasanan K. and Sapsanguanboon W. (2019) The Factors that Influence the Decision Making of Physical Therapy Clinical Service in Bangkok, Journal of Management and Marketing, Vol.6 No.1. pp. 41 – 54.

– Fuangpian P. and Sapsanguanboon W. (2019) Factors Affecting Purchasing Decision for Curtains and Accessories in Bangkok, Business Administration and Economics Review, Vol.15 No. 2. pp. 92 – 104. (TCI Tier 2)

– Kongkitcherdchu V. and Sapsanguanboon W. (2019) The Study of Factors affecting Buying Decision for Takeaway Fast Food in CBD, WMS Journal of Management, Vol. 8, No.2. pp. 85 – 95. (TCI Tier 2)

– Daoruang R. and Sapsanguanboon W. (2018) The Study of Factors Influencing of Tea Buying Decisions in Kanchanaburi, Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University, Vol. 21, No.1. pp. 206 – 217.

– Ratrodkit J. and Sapsanguanboon W. (2017) The Study of Factors Influencing the Buying of Deodorant Product from Coffee Ground, MBA KKU Journal, Vol. 10, No.2. pp. 97 – 114. (TCI)

– Preechawong S. and Sapsanguanboon W. (2016) Improvement Plan of Building Material Wholesaler: A Case Study of Wholesalers in Khonkaen Province, Srinakarinwirot Business Journal, Vol. 7., No.2. pp. 133 – 149.

– Khemwongthong P. and Sapsanguanboon W(2015) The comparison of forward supply chain and closed-loop supply chain: Case study of fixture manufacturing, MBA KKU Journal, Vol. 8 No.1. pp. 111 – 134. (TCI)

– Choeichuenjit K. and Sapsanguanboon W. (2014) Foreign tourists’ demand on Thai cultural tourism supply chain, Journal of Thai Hospitality and Tourism, Vol. 9, No. 2. pp. 74 – 85. (TCI Tier 2)

– Srimala S. and Sapsanguanboon W. (2014) Supply Chain Risk Management: A Case Study of Pork Supply Chain in Ratburi, NIDA Business Journal, Vol. 14. pp. 5-19. (TCI Tier 1)

– Chaengruang R., Sapsanguanboon W. (2013) Waste Identification in Retail Supply Chain using Integration Definition for Function Modeling (IDEF), Chiang Mai University Journal of Economics, Vol. 2. pp. 71 – 87. (TCI Tier 1)

– Suchantabut  W., Yaowasuwanchai S., Sapsanguanboon W. (2013) Supplier cluster analysis for supplier development in retail business, KKU Journal Graduate Studies, Vol. 3. pp. 72 – 85. (TCI Tier 2)

– Aroonsrisophon N., Sapsanguanboon W., and Yaowasuwanchai S. (2013) The Improvement in Imported Automotive Part Service Process: A Case Study of Multinational Logistics Service Provider, Kasetsart Engineering Journal, Vol. 84. pp. 79 – 90. (TCI)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

– Sapsanguanboon W. and Sukhotu V. (2016) Knowledge and Skills of Store Managers in Sustainable Retail Supply Chain Management in an Emerging Market, The Eight Conference on Retailing in the Asia Pacific, College of Management, Mahidol University, Bangkok, Thailand.

– Kongmuang N. and Sapsanguanboon W. (2014)  International Business Expansion Strategy Development for Thai Logistics Service Provider to Malaysia, International Symposium on Marketing and Logistics, 8-10 September, 2014, Nagoya, Japan.

– Chaengruang R., Sapsanguanboon W., Yaowasuwanchai S. (2013) ASN implementation to improve retail supply chain performance, International Conference for Academic,         University of London, United Kingdom.

การประชุมวิชาการระดับชาติ

บทความวิชาการ (กรณีศึกษา)    

– Sapsanguanboon W. (2020), Logistics: Past, Present and Future, Logistics Mag.

– Sapsanguanboon W. (2018), Integrating Project Management to Logistics Management, Logistics Mag.

– Sapsanguanboon W. (2017), Designing a Call Center for an Express Logistics Service Provider, Principles of Supply Chain Management: A Balanced Approach, a Cengage publication. The 5th Edition

– วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2560), การจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืนในยุคประเทศไทย 4.0, Logistics Forum, สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 39

– Sapsanguanboon W. (2016), World Class Business School: A Case study of Stanford Graduate School of Business, MBA Magazine, Vol.18, No.203.

– Sapsanguanboon W. (2016), Golf Equipment Warehousing Operations at Mayfare, Operations Management: A Supply Chain Process Approach, Sage Publications, Inc.

– Sapsanguanboon W. and Karnchanawarin C., (2014), Dangerous Goods Warehousing at HazChem Logistics Management,” Principles of Supply Chain Management: A Balanced Approach, a Cengage publication. The 4th Edition.

หนังสือ    

– วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2564), คู่มือสร้างรากฐาน SME สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน, ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

– สุขยืน เทพทอง   และ วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2563), 7 Mindsets การจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤติ, ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

– สุขยืน เทพทอง   และ วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2563), กลยุทธ์การจัดการปรกติใหม่ในองค์กร, ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

– ดั้นดุสิต โปราณานนท์   และ วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2563), Project Management ทักษะความจำเป็นสำหรับผู้นำในอนาคต, ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                                                                                                                                                      – สุขยืน เทพทอง   และ วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2563), พลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วยความฉลาดเชิงกลยุทธ์, ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

– สุขยืน เทพทอง สันติชัย อินทรอ่อน และ วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2563), การบริหารทรัพยากรบุคคลในความปรกติใหม่, ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

– รังสรรค์ เกียรติภานนท์   และ วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2563), การประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในสภาวะวิกฤติ, ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ

– การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

– กลยุทธ์ธุรกิจ

– การจัดการธุรกิจค้าปลีก

– แผนธุรกิจ

– การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

ติดต่อ

watcharapoj.sap@mail.kmutt.ac.th

โทร. 02-470-9645

อาจารย์ท่านอื่น

ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

ดร.สุขยืน เทพทอง

รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ดร.อลิสา คงทน

ดร.ภัทร คุ้มพร้อม