ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปริญญาตรี : สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประกาศนียบัตรและการอบรม

2556- ปัจจุบัน      อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

2559- ปัจจุบัน     ผู้จัดการโครงการ, สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม

2556- ปัจจุบัน      ที่ปรึกษาโลจิสติกส์, สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

บทความวิชาการ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ,วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2ประจำเดือนพฤษภาคม- สิงหาคม 2559, รัฐนันท์ แย้มเกษสุคนธ์และวรัญญา ติโลกะวิชัย

“An organization-Wide Analysis of ERP and Information Systems Interrelationship for Logistics Support” Journal of System and Management Sciences, Vol.1, no.1, pp. 59-68, 2012, Varanya Tilokavichai

“Innovative Logistics Management under Uncertainty using Markov Model” Information and Knowledge Management, Vol.2, no.5, pp.19-65, 2012, Varanya Tilokavichai

“Analysis of Linkage between Logistics Information Systems and Logistics Performance Management under Uncertainty” European Journal of Business and Management, Vol.4, no.9, pp. 55-65, 2012, Varanya Tilokavichai

การประชุมวิชาการ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ชุตินันท์ โรจน์เพ็ญเพียรและวรัญญา ติโลกะวิชัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวกล่องสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตกรุงเทพมหานคร,การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,พิชญา ชิตสมบัติ และวรัญญา ติโลกะวิชัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร,การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กนกพร ฐานะเจริญกิจและวรัญญา ติโลกะวิชัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงกลึงของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล,การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,พชรธร ชอบนิมิตร และวรัญญา ติโลกะวิชัย

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าสุขภาพและความงามสำหรับตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร, สรวิชญ์ จันทร์เดือนและวรัญญา ติโลกะวิชัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแป้งทาหน้าจากธรรมชาติของผู้บริโภคในประเทศ, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปาเจรา เอียสกุล และวรัญญา ติโลกะวิชัย

“Exploratory Analysis of Enterprise Logistics Performance Management under Uncertainty”   International Conference for Academic Disciplines , Harvard Campus in Cambridge, Massachusetts , USA, 27 -31 May 2012 , International Journal of Business and Management Studies, Vol. 1, no. 1, pp. 383-395, Varanya Tilokavichai.

“Establishing Customer Service and Logistics Management Relationship under Uncertainty” Fourth Annual American Business Research Conference,  Adelphi University, Manhattan Campus, New York, USA , 4-5 June 2012, World Review of Business Research Vol. 2. no.5, Varanya Tilokavichai.

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ

  • Business Analysis
  • E-Business
  • Logistics Management
  • Financial management

ติดต่อ

อีเมล์  : drvaranya@gmail.com

อาจารย์ท่านอื่น

ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

ดร.สุขยืน เทพทอง

รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ดร.อลิสา คงทน

ดร.ภัทร คุ้มพร้อม