ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ตำแหน่งบริหาร :  คณบดี

ประวัติการศึกษา

  • ค.ศ. 2004       Ph.D. (Industrial and Manufacturing Systems Engineering), University of Missouri-Columbia, USA
  • ค.ศ. 1999       M.S. (Industrial and Manufacturing Systems Engineering), University of Missouri-Columbia, USA
  • พ.ศ. 2536       วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

National Conference

  • กฤษณะ หมวดเชียงคะ, วรพจน์ อังกสิทธิ์, และสุริยา นัฎสุภัคพงศ์. (2561). “การบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาบริษัทผลิตสายไฟฟ้า”, การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561. วันที่ 17 ก.ค. 2561, โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ.
  • กานดา บุญโสธรสถิตย์, วรพจน์ อังกสิทธิ์ และรุ่งรวี ตั้งปภาวิชญ์. (2560). “การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายสาหรับการทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยระหว่างวิธีทาความสะอาดด้วยแรงงานคนและเครื่องจักร”, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ. ครั้งที่ 8, วันที่ 19 พ.ค. 2560, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.

อาจารย์ท่านอื่น

ดร.ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ

ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

ดร.สุขยืน เทพทอง

รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ดร.อลิสา คงทน

ดร.ภัทร คุ้มพร้อม