ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก  สาขา Industrial Engineering with supportive field of Transportation and Logistics Management, มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐ ไอโอว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา .

ปริญญาโท สาขา Industrial Engineering with supportive field of Transportation and Logistics Management, มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐ ไอโอว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา.

ปริญญาตรี สาขา Production Engineering (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการทำงาน

2547 – ปัจจุบัน    ผู้อำานวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2546 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส ั บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2546 – 2550 ประธานหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2542 – 2545       ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน / ผู้จัดการโครงการ บริษัท Becker Underwood ประเทศสหรัฐอเมริกา

2542 – 2545       อาจารย์พิเศษ สอนวิชา Engineering Economy  มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐ ไอโอว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต าแหน่งที่ปรึกษาองค์กรต่างๆ
–  คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
–  คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน วาระปี 2555 – 2557 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
–  คณะกรรมการองค์ความรู้โลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2555 – 2557 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
–  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา
–  ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
–  ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์
–  ที่ปรึกษา แผนโลจิสติกส์แห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์
–  ที่ปรึกษา กรมส่งเสริมการส่งออก, กระทรวงพาณิชย์
–  คณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
–  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการตลาด โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
–  กรรมการจัดตั้งบริษัทโลจิสติกส์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
–  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลงานด้านโลจิสติกส์ของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย –  ที่ปรึกษาสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

ต าแหน่งที่ปรึกษาองค์กรต่างๆ
–  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนและการบริหารความเสบียง โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
–  ที่ปรึกษาสมาคม สมาคมขนส่งทางบก
–  กรรมการมูลนิธิโลจิสติกส์และการขนส่งแห่งประเทศไทย
–  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการคมนาคม โลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
–  ที่ปรึกษา คณะทำงานสนับสนุนและผลักดันการใช้ระบบห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลไม้ไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
–  ที่ปรึกษา แผนด้านโลจิสติกส์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
–  ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
–  ที่ปรึกษาอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์และการค้า หอการค้าแห่งประเทศไทย –  อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา อี.ซี.อาร์. ประเทศไทย
งานด้านการอบรมให้ความรู้ (ประสบการณ์วิทยากรและอาจารย์พิเศษ)
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ  กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ การไฟฟ้านครหลวง
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน)
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป จำกัด
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท Kohler จำกัด
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท APL Logistics Service จำกัด
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท เดอะ แวลลู ซิสเท็ม จำกัด
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท Jotun จำกัด
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท บีมีเดียโฟกัส จำกัด (นิตยสาร Food Focus)
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท TTIS จำกัด (นิตยสาร Logistics Digest)
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท MIB holding จำกัด (บริษัทในเครือ AA)
–  วิทยากรให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ จำกัด

อาจารย์ท่านอื่น

ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

ดร.สุขยืน เทพทอง

รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ดร.อลิสา คงทน

ดร.ภัทร คุ้มพร้อม