ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : การจัดการเทคโนโลยี, School of Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (Asian Institute of Technology)

ปริญญาโท : การจัดการเทคโนโลยี, School of Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (Asian Institute of Technology)

ปริญญาตรี : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ

 • โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2561)
 • โครงการประเมินผลกระทบจากกลไกการสนับสนุนธุรกิ จนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2560)
 • โครงการศึกษารูปแบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่่่อการส่งเสริมภาคเอกชนในการร่วมลงทุน สำนักงานนโยบาย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (2559)
 • โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินสภาสถาบันอุดมศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ (2556)
 • โครงการวิจัยต้นทุนมาตรฐานตามดุลยภาพการจัดการศึกษาในบริบทของวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2555)
 • โครงการ “Towards Effective Policies for Innovation Financing in Asia” ได้รับทุนสนับสนุนจาก The International Development Research Centre (IDRC-CRDI), Canada (2555)
 • การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหน่วยวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2553)
 • โครงการศึกษารูปแบบการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคของประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553)
 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำ แผนธุรกิจเพื่อการฟื้นฟูกิจการของ บริษัท TT&T จำ กัด (มหาชน) บริษัท พี แพลนเนอร์ จำกัด
 • โครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีวัดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • โครงการ “Empowering Asian Business Intermediaries through Knowledge-based Networking focused on Sustainability Management (EMP-ASIA)” ได้ รับทุนสนับสนุนจาก Asia Society for Environmental Protection ร่วมกับ Euro Asian Aid
 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมและจัดทำแผนธุรกิจเพื่อดำเนินกิจการโทรคมนาคมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • โครงการการศึกษาสถานภาพและแนวโน้มธุรกิจประมงปลาทูน่า การนำเข้าปลาทูน่า และอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง บริษัทสยามทินเพลท จำกัด; (2549)
 • โครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมและจัดทำแผนธุรกิจสำหรับการไฟฟ้านครหลวง”; (2549-2550)
 • โครงการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหน่วยอาชีวศึกษา” (2548) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • ที่ปรึกษาและ จัดทํา Due diligence เพื่อการฟื้นฟูกิจการของ กลุ่มบริษัทในเครือคิงส์พาวเวอ์ร จํากัด บริษัท เดวอนไชร์จำกัด
 • โครงการประเมินผลหน่วยราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำ ปี พ.ศ. 2545 (มิติด้านผลกระทบต่อสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรมพัฒนาธุรกิจและการค้ากระทรวงพาณิชย์, 2546.
 • โครงการศึกษาออกแบบระบบงานการควบคุมภายใน และพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก, 2545.
 • โครงการพัฒนาและจัดทำตัวชีmวัดเพื่อประเมินผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.); (2544-2545)
 • โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (มิยาซาว่า) ปี งบประมาณ พ.ศ.ซึ่งได้ รับการสนับสนุนเงินกู้จาก World Bank, J-Exim และ OECF; (2542)
 • โครงการติดตามประเมินผลงานวิจัยของประเทศไทยในระหว่างปีงบประมาณ 2535-2539” ได้รับการสนับสนุนจาก สำนัก คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), (2542-2543)

 

ผลงานวิชาการทีได้รับการตีพิมพ์

 • Pinvanichkul T. and Wonglimpiyarat J., 2011, “The Triple Helix implementation in the Thai Venture Capital industry” International Journal of Technoentrepreneurship; U.S.A., Volume 2 – Issue 3/4 – 2011, pp. 275-289.
 • Eaimmi W., Pinvanichkul T. and Srisansanee C., 2010, “Fat-Tail Effect on Performance Measurement and Ranking of Equity Funds in Thailand”; Proceedings of the 11th National Conference on Statistic and Applied Statistic, IF10, Chiengmai, Thailand.
 • Eaimmi W., Pinvanichkul T. and Srisansanee C., 2010, “The Selection of Appropriate Model for Performance Measurement and Ranking of Equity Funds in Thailand”; Proceedings of the 2nd National Conference on Management IF10, Songkla, Thailand.
 • Tengkomolsiri S. and Pinvanichkul T.,  2009, “The Study of Venture Capital Practice in Thailand”; Journal of Busines Management, Thammasat University Press, October 2009.
 • Sorata S. and Pinvanichkul T., 2009, “The Criteria for Social Issue Selection for CSR Activities’ Implementation in Business Organization”; Journal of Development and Administration, National Institute of Development and Administration,
 • Thanapatr N. and Tippawan P., 2007, “LSP Inland Transportation Cost: A Case Study of Activity-Based Costing and It’s Impact on Management”; Journal of Finance and Accounting, Thammasat University Press, December 2007, Vol.8, Bangkok, Thailand
 • Tippawan P. and Varanya T., 2007, “Accounting Information Requirement and Reporting Practices of Thai SMEs”; Journal of Finance and Accounting, Thammasat University Press, December 2007, Vol.8, Bangkok, Thailand
 • วรรณา เต็มสิริพจน์ และ ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล, 2548; “ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัยแห่งชาติ กับภาคอุตสาหกรรม” รับทุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2548.
 • Michita C.R. and Tippawan P., 2007, “Social Entrepreneurship as a Management Solution in Crisis: Lessons Learned from “Tsunami “; Proceeding Paper of 2007 Global Business Development Institute International Conference; by California State Polytechnic University Pomona, June 13-14, 2007, Bangkok, Thailand,
 • Tippawan P., Anuttra M., 2006; “Public Policy Effort to Promote the Financing of Entrepreneurial Firm in Thailand”; Journal of Finance and Accounting, Thammasat University Press, September 2006, Vol.4, Bangkok, pp.138-143
 • Tippawan P., Michita C.R., 2005; “Financial Information and the Management of Thai SMEs”; Proceeding Paper of 2005 Global Business Development Institute International Conference; by California State Polytechnic University Pomona, Bangkok, Thailand
 • Tippawan P., Jyoti P. Gupta, 1999; “Dynamics of Bond Returns in the Emerging Markets: A Study of Thai Bond Market ” in Elio Canestrelli (Ed), Current Topics in Quantitative Finance; Physica-Verlag Heidellberg, New York.
 • Tippawan P., Jyoti P. Gupta, 1997; “Conditional Heteroscedasticity in Time-series of Bond Returns: A Case Study of Thai Bond Market”, Proceedings of the Euro XV-Inform XXXIV International Conference, Barcelona, Spain
 • Jyoti P. Gupta, I.M. Pandey, Tippawan P., 1995; “The Emerging Derivative Market: a case study of Thailand”; Journal of Foreign Exchange and International Finance, Vol. IX, no. 1, pp 43-55 .
 • Tippawan P., Jyoti P. Gupta, 1995; “Time-series of Bond Returns: A Case Study of Thai Bond Market”; Proceeding of International Conference on “Decision Support System on Financial Modeling” by the Euro group, Venezia, Italy.
 • Tippawan P., Jyoti P. Gupta, 199x; “Conditional Heteroscedasticity in Time-series of Bond Returns”; Proceeding of the 5th  International Conference on Integrating Technology & Human Decisions: Global Bridges Into The 21 th Century, by Decision Sciences Institute, Athens, Greece.
 • ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล, บุษยา บุนนาค, สันติ เจริญพรพัฒนา , ปภัศร ชัยวัฒน, วรรณา เต็มสิริพจน์ และอรพินทร์ สันติชัยอนันต์, 2559,  การศึกษารูปแบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน วทน.ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมภาคเอกชนในการลงพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค, สนับสนุนโดย สนง.คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์, มกราคม 2559.
 • Jeong Hyop Lee, ภัทรพงษ์ อินทรกำเนิด, ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล, สันติ เจริญพรพัฒนา, อติชาต พฤฒิกัลป์, ปภัศร ชัยวัฒน์, กันตินันท์ กิจจาการ และเพียงใจ ตาละลักษมณ์, 2560, การประเมินผลกระทบจากกลไก การสนับสนับธุรกิจนวัตกรรม, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สนับสนุนโดย สนช., กรกฎาคม 2560.
 • ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล, สันติ เจริญพรพัฒนา, อติชาต พฤฒิกัลป์, ไพศาล สนธิกร, ปภัศร ชัยวัฒน์, กันตินันท์ กิจจาการ และเพียงใจ ตาละลักษมณ์, 2561, การศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สนับสนุนโดย สนช., 22 ตุลาคม 2561.
 • พรศรี ลีลาพัฒนวงศ์ และทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล, 2562, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี : กรณีศึกษายานยนต์ไฟฟ้าประเภทยานยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 42, ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2562, หน้า 129-144.
 • ณฐา จารุวรรณเดช และทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล, 2565, “ปัจจัยพยากรณ์ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมและอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการของผู้ที่ศึกษาด้านผู้ประกอบการในประเทศไทย”, วารสารวิชาการ RMUTT Global Business and Economics Review, ปีที่17 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565, หน้า 80-95.

อาจารย์ท่านอื่น

ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ดร.ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ

ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ดร.อลิสา คงทน

ดร.ภัทร คุ้มพร้อม