ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก  สาขา Manufacturing Engineering University of New South Wales (UNSW), Australia ทุนรัฐบาล 2551
ปริญญาโท     สาขา Industrial Engineering & Management Asian Institute of Technology (AIT), Thailand ทุนในหลวง 2547
ปริญญาตรี    สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 1 สาขา (GPAX 3.75/4.00)

ประวัติการทำงาน

2562 – ปจจุบัน อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี(มจธ.)
2562 – 2563 คณะทํางานและเลขานุการประสานงาน การพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ดานอุตสาหกรรมการบริหารจัดการโลจิสติกส (Logistics) สํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก
2557 – 2562 อาจารยประจํา หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม มจธ.
2551 – 2552 ผูชวยสอน สาขา Manufacturing Engineering UNSW, Australia
2550 – 2551 ผูชวยวิจัย สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2549 – 2551 อาจารยพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547 – 2549 วิศวกรอุตสาหการ บริษัท สยามมิชลิน จํากัด

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ

 • 2563 หัวหนาโครงการ คณะทํางาน การพัฒนาโซลูชั่นสําหรับคลังสินคาอัจฉริยะแบบครบวงจรบนฐานอินเตอรเน็ตของ สรรพสิ่ง – สํานักงานการวิจัยแหงชาติ
 • คณะทํางาน การ พัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกสเวชภัณฑเพื่อรองรับสถานการณการแพร ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) – สํานักการวิจัยแหงชาติ
 • 2562 – 2563 หัวหนาโครงการ บัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทยภาคการผลิต ตาม นโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ภายใตชื่อหลักสูตร Digital Logistics รุน 1 และ 2 – สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • 2562 ผูจัดการโครงการ การพัฒนาบุคลากรตนแบบเพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบาย EEC – สํานักงานเพื่อ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 • คณะทํางาน การพัฒนาแบบจําลองและพิมพเขียวสําหรับการจัดการพัสดุ – บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
 • คณะทํางาน การพัฒนาแบบจําลองและพิมพเขียวสําหรับงานเภสัชกรรม – ศูนยความเปนเลิศ ดานชีววิทยาศาสตร(องคการมหาชน)
 • คณะทํางาน การกําหนดความตองการของภาคอุตสาหกรรมและการออกแบบโครงการนํารอง เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก – สถาบันนโยบาย วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI)
 • 2561 หัวหนาทีมโลจิสติกส การศึกษาและจัดทํามาตรการสําคัญภาครัฐเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ EEC – EEC
 • 2560 หัวหนาโครงการ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกําหนดแนวทางที่คุมคาตอลงทุนดาน วิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ- ทุนวิจัยพระจอมเกลาธนบุรี
 • หัวหนาโครงการ การพัฒนาแผนทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ – บริษัท จีเอเบิล จํากัด
 • หัวหนาโครงการ การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการพยาบาลผูปวยใน – โรงพยาบาลสําโรง การแพทย
 • หัวหนาโครงการ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจสําหรับคลินิคเสริมความงาม – บริษัท เอสเตลลา คลินิค จํากัด
 • 2559 หัวหนาโครงการ การออกแบบและปรับปรุงความสมดุลของสายการผลิตสําหรับนํ้าดื่มบรรจุถัง – บริษัท บายัค จํากัด คณะทํางาน การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทําความสะอาดสําหรับโรงเรือนเลี้ยงไกดวย การออกแบบและระบบอัตโนมัติ- บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)
 • คณะทํางาน การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนตสีเขียวในประเทศไทย – สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • คณะทํางาน การศึกษาแนวทางการทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อรักษา ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา – สกว.
 • หัวหนาทีมจันทบุรี การพัฒนาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมในเขต เศรษฐกิจชายแดน – สํานักโลจิสติกสกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2558 คณะทํางาน การยกระดับขีดความสามารถของผูประกอบการดวยเทคโนโลยีหุนยนตและระบบ อัตโนมัติ – สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง กระทรวงวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี
 • คณะทํางาน การจัดทํายุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยดวยระบบการผลิต แบบอัตโนมัติ – สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • คณะทํางาน การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ – สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ(สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
 • 2557 คณะทํางาน การสํารวจความตองการบุคลากรและเทคโนโลยีดานวิทยาการหุนยนตและระบบ อัตโนมัติของประเทศไทย – สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 • คณะทํางาน การใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแก SMEs ดวยระบบ Lean – กรมสงเสริม อุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • คณะทํางาน การจัดทําแผนการเตรียมความพรอมดานโลจิสติกสอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับ การเปดเสรี AEC – สํานักโลจิสติกส กพร. กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลงานวิชาการ วารสารระดับนานาชาติ International Journals 

 • Boonsothonsatit, G., Chaopaisarn, P., 2020. Order Penetration point-based supply chain Performance Optimization for SMEs (OPPO). International Journal of Logistics Systems and Management (in Press)
 • Boonsothonsatit, G., 2017. Generic decision support system to LEverage supply chain performance (GLE) for SMEs in Thailand. Journal of Manufacturing Technology and Management, 28(6), pp.737-748
 • Boonsothonsatit, K., 2017. Supply Chain Causal Linkage-based Strategic Map Design. Journal of Advanced Management Science, 5(3), pp. 205-209.
 • Boonsothonsatit, K. , Kara, S., Kayis, B., Ibbotson, S., 2 0 1 5 . Development of a Generic decision support system based on multi-Objective Optimisation for Green supply chain network design (GOOG). Journal of Manufacturing Technology and Management, 26(7)

บทความประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference Proceedings

 • Boonsothonsatit, G., Hankla, N., Choowitsakunlert, S., 2020. Strategic Design for Warehouse 4.0 Readiness in Thailand, Proceedings of International Conference on Management Science and Industrial Engineering, Japan, 7-9 April, pp.214-218
 • Boonsothonsatit, G., Tonchiangsai, K., Choowitsakunlert, S., 2020. Value Stream Mapping-based Logistics 4.0 Readiness for Thailand Automotive-Part Manufacturers, Proceedings of International Conference on Management Science and Industrial Engineering, Japan, 7-9 April, pp.309-313
 • Boonsothonsatit, G., 2018. Order Penetration point-based cAusal Linkages (OPAL) to systematically evaluate supply chain performance. International Conference on Industrial Technology and Management, Oxford, UK, 7-9 March, pp.148-151
 • Boonsothonsatit, G., Tuangyot, S., 2017. CAusaL Linkages to Systematically evaluate supply chain performance (CALLS) for SMEs in Thailand. International Conference on Industrial Technology and Management, Cambridge, UK, 7-10 March, pp.6-10
 • Boonsothonsatit, K., Bedavanija, B., 2016. Industrial Logistic Performance Evaluation: A Case of Bulk Feed Truck Manufacturing Company in Thailand. International Conference on Logistics and Maritime Systems, Sydney, Australia, 21-23 June
 • Boonsothonsatit, K., Joochim, O., 2016. Optimal Strategies for Escaping from the Middle Income Trap: Automotive Supply Chain in Thailand. International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Applications, Jeju, South Korea, 23-26 May, pp. 1-4
 • Boonsothonsatit, K., 2016. Causal Linkage-based Strategic Map Design along the Robotics and Automation Supply Chain in Thailand. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Kuala Lumpur, Malaysia, 8-10 March, pp. 2159-2166
 • Boonsothonsatit, K., Buabuthr S., 2016. Industrial Logistic PerformanceEvaluation: A Case of Printing and Packaging Company in Thailand. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Kuala Lumpur, Malaysia, 8-10 March, pp. 2233-2237
 • Boonsothonsatit, K., Jungthawan, S., 2015. Lean Supply Chain Management-based Value Stream Mapping in a Case of Thailand Automotive Industry. IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport, Valenciennes, France, 20-22 May, pp.65-69
 • Boonsothonsatit, K. , Kara, S., Kayis, B., Ibbotson, S., 2013. Weighted Additive Fuzzy Goal Programming-based Decision Support System for Green Supply Network Design. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Bangkok, Thailand 10-13 December, pp.882-886 (Best Paper Award)
 • Boonsothonsatit, K., Kara, S., Ibbotson, S., 2012. A Generic Simulation Model for Green Supplier Selection. CIRP International Conference on Life Cycle Engineering, California, the United States, 23-25 May, pp.587-592
 • Tangpaphavich, R., Boonsothonsatit, G., Angkasith, V., 2017. Cost Analysis Comparing Manpower and Machine for Photovoltaic Panel Cleaning in Thailand, National Conference of Industrial Operations Development, Bangkok, 19 May
 • Boonsothonsatit, K., Chonsawat, N., 2016. Selection of Automation Technology for Productivity Enhancement in Poultry House Cleaning Process, IE Network Conference, Khon Kaen, 07 – 08 July
 • Buabuthr, S., Boonsothonsatit, K., 2015. Development of System Thinking for Enhancing Thailand Logistics Performance in Industrial Sector , IE Network Conference, Bangkok, 06 – 07 August
 • Boonsothonsatit, K., Jungthawan, S., 2014. Lean Supply Chain Management in case of the Construction Materials Industry. Thai Value Chain Management and Logistics Conference, Bangkok, 21 November
 • Boonsothonsatit, K., Uangkittikul, P., Yoocharoen, A., 2004. A Study of Optimum Blowing Condition for Plastic Bottles by Applying DOE and ANOVA. Conference on Industrial Engineering Network of Thailand, Chiangmai, Thailand, 20 – 22 October
 • Boonsothonsatit, K., Uangkittikul, P., Raviwongse, R., Chaichanasiri, E., 2002. Cleaner Technology Application for Minimizing Nylon Waste in Spinning Process. Conference on Industrial Engineering Network of Thailand, Kanchanaburi, Thailand, 24 – 25 October

บทความวิชาการ Articles

 • กานดา บุญโสธรสถิตย, 2557. ผลกระทบดานหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรม ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจากกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป. หนังสือการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจากโครงการ พัฒนากระบวนการตนแบบในการจัดทํา EuP (Energy using Product), สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กระทรวงอุตสาหกรรม

หนังสือฉบับกระเปา Pocketbooks

 • กานดา บุญโสธรสถิตย, 2562. ความคิดเชิงระบบสําหรับธุรกิจ, เจ-บิ๊คส เทรด ดิ้ง (ประเทศไทย)
 • กานดา บุญโสธรสถิตย, 2557. เรียนเปนที่โหล โผลเปนนักเรียนทุน(เมือง นอก), สํานักพิมพดีเอ็มจี (ประเทศไทย)

อาจารย์ท่านอื่น

ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ดร.อลิสา คงทน

ดร.ภัทร คุ้มพร้อม