ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (Technopreneurship and Innovation Management) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
 • CGMA Associate Chartered Global Management Accountant, AICPA, 2562
 • ACMA Associate of the Chartered Institute of Management Accountants, CIMA(UK), 2562
 • ASEAN CPA นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant), 2561
 • CPA (Thailand)ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, 2546
 • Mini-MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บัญชีการเงิน), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2539

ประวัติการทำงาน

 • พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน – อาจารย์ประจ า สาขาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มกราคม 2552 – มีนาคม 2563 (ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล)
 • สิงหาคม 2557 – มีนาคม 2563 – รองประธานกรรมการ (Vice President) ด้าน Business Process Improvement, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (Inspection Committee) บริษัท เหงียนกิม เทรดดิ้ง จ ากัด (ประเทศเวียดนาม) (Nguyen Kim Trading – Vietnam) ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป
 • ตุลาคม 2555– สิงหาคม 2557 – ผู้อ านวยการและบริหารควบคุมการเงินภูมิภาคอาเซียน (Regional Financial Controller for ASEAN) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน)
 • เมษายน 2553 – ตุลาคม 2555 – ผู้อ านวยการและบริหารควบคุมการเงิน (Financial Controller – General Manager), บริษัท บี ทูเอส จ ากัด (B2S Co., Ltd.) และบริษัท เซ็นทรัล เพจวัน จ ากัด (Central Pageone Co., Ltd.) (ประเทศสิงคโปร์)
 • เมษายน 2552 -2553, – ผู้อ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน (ประจ าอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน), บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) (ขยายธุรกิจในเครือสู่ต่างประเทศ)
 • ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 ผู้อ านวยการฝ่ ายภาษี (Corporate Tax Director) บริษัท ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (Minor Food Group Public Company Limited.)
 • 2550- 2551, ผู้อ านวยการและบริหารควบคุมการเงิน (Financial Controller – General Manager), บริษัท บีทู เอส จ ากัด (B2S Co., Ltd) บริษัทในเครือเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน)
 • 2547-2549, ผู้อ านวยการ ด้านดูแลการปฏิบัติตามกฏหมาย Compliance General Manager, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน)
 • 2546-2547, ผู้จัดการ ด้านดูแลการปฏิบัติตามกฏหมาย (Compliance Manager) , บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน)
 • 2545-2546, Customer Service Manager for Accounting and Finance Shared Service (FAST), บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน)
 • 2545, Finance and Account Shared Serviced Team (FAST) Design and Implementation Team joined with Accenture บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน)
 • 2543-2544, ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด
 • 2542-2543, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์จ ากัด
 • 2542 – 2551 (เริ่มท างานในธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล กรุ๊ป (Central Group, Retailer)
 • 2542 ที่ปรึกษาด้านโปรแกรม Oracle , บริษัท Q Soft จ ากัด
 • 2539 – 2541 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี(เต็มเวลา), ส านักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด
 • 2538 – 2539 นักบัญชี,บริษัท Thai Housing Development จ ากัด

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการนานาชาติ

 • 2561 Asian Society for Innovation and Policy (ASIP), “Patent valuation model: practical uses in Thailand”, ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, 13 กันยายน 2561.

เอกสารวิชาการระดับนานาชาติ

 •  2563 Jutimongkonkul, K., Pentrakoon, D., & Wonglimpiyarat, J. (2020). Patent valuation techniques: practical uses in Thailand. International Journal of Technoentrepreneurship,4(1), 58-75. 2564 Jutimongkonkul, K., Pentrakoon, D., & Wonglimpiyarat, J. (2021). Challenges and factors affecting patent valuation: The case of Thailand 4.0. Kasetsart Journal of Social Sciences,42(2), 227-232.

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

 •  2563 INNOVATIVE PATENT VALUATION MODEL WITHIN THAILAND CONTEXT Advisors: – Associate Professor Dr. Duanghathai Pentrakoon, Chulalongkorn University – Professor Dr. Jarunee Wonglimpiyarat, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA;and College of Innovation, Thammasat University – Professor John L. Orcutt, UNH Franklin Pierce School of Law, University of New Hampshire, USA

อาจารย์ท่านอื่น

ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

ดร.สุขยืน เทพทอง

รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ดร.อลิสา คงทน

ดร.ภัทร คุ้มพร้อม