อาจารย์ของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ได้บรรยายให้ความรู้ด้านการจัดการองค์กรและการบริหารโครงการ ร่วมกับสำนักงานกิจการนักศึกษา

อาจารย์ของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ดร.ส […]