สมัครเข้าศึกษาต่อ

สมัครเรียน

สมัครเข้าศึกษาต่อ

สมัครเรียน

กำหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษา 2/2566
เฉพาะหลักสูตรวท.ม การจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ

รอบ 2 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. - 30 พ.ย. 2566

รายละเอียด
ครั้งที่ 1
1. การสมัครและส่งหลักฐานการสมัครสมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.kmutt.ac.th/
11 ก.ย. – 30 พ.ย. 66
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ (GMI) www.gmi.kmutt.ac.th
6 ธ.ค. 66
4. สอบสัมภาษณ์ ผ่าน โปรแกรม Zoom
10 ธ.ค. 66
5. ประกาศผลสอบคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ (GMI) www.gmi.kmutt.ac.th
14 ธ.ค. 66
6. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ภาคพิเศษ จำนวน 43,000 บาท
ภาคปกติ (เฉพาะสาขา LGM) จำนวน 34,000 บาท
**หากจ่ายค่ายืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งย้ายสาขา ย้ายคณะ ย้ายระบบการเรียน และไม่ สามารถขอเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ในปีถัดไป**
14 – 20 ธ.ค. 66

* หมายเหตุ

 1. กรณีที่มีผู้ผ่านสัมภาษณ์ครบตามแผนรับสมัครแล้ว จะไม่มีการเปิดรับสมัครในรอบถัดไป
 2. การส่งหลักฐานการสมัคร แนบเอกสารผ่านระบบ ยกเว้น หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) รับรองโดยอาจารย์ผู้เคยสอน 2 ท่าน หรือผู้บังคับบัญชาใน
  สายงานของผู้สมัคร 2 ท่าน หรืออย่างละท่าน เมื่อดำเนินการแล้ว ขอให้อาจารย์ผู้เคยสอนหรือผู้บังคับบัญชาในสายงาน ส่งมาที่อีเมล gmi@kmutt.ac.th
 3. ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่เป็นไป ตามประกาศ มจธ.ฯ สามารถสมัครสอบได้ที่
  การจัดสอบ TETET คณะศิลปศาสตร์
 4. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ ภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าศึกษา ตามประกาศ มจธ.ฯ

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.)

MSc (Logistics & Supply Chain Management)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

M.Sc. Integrated Innovation Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ

MSc (Logistics & Supply Chain Management)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

M.Sc. Integrated Innovation Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

MBA (Innovative Entrepreneurship Management)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

Digital Business Management

การจัดการธุรกิจดิจิทัล

MBA (Innovative Entrepreneurship Management)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

Digital Business Management

การจัดการธุรกิจดิจิทัล

Project Management

การบริหารโครงการ

Organization Management

การบริหารจัดการองค์กร

Project Management

การบริหารโครงการ

Organization Management

การบริหารจัดการองค์กร

Real Estate Management

การจัดการอสังหาริมทรัพย์

Technology and Innovation Management

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Real Estate Management

การจัดการอสังหาริมทรัพย์

Technology and Innovation Management

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสถาบันที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองหรือมีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 2. ควรมีประสบการณ์การทำงานหรือเป็นผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษาหลักฐานประกอบการสมัคร
  * สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี (Transcript)
  * สำเนาใบปริญญาบัตร
  * ไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
  * ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

ผลคะแนนสำหรับใช้ในการยื่นเข้าศึกษา

TETET*
TOEFL iBT
IELTS
TOEIC
การเรียนปรับพื้นวิชาภาษาอังกฤษ
< 3.5
< 42
< 4.0
< 540
ต้องเรียน 2 วิชา ได้แก่ LNG550 และ LNG600
3.5 – < 4.5
42 – < 72
4.0 – < 5.5
540 – < 650
ต้องเรียน 1วิชา ได้แก่ LNG600
4.5 ขึ้นไป
72 ขึ้นไป
5.5 ขึ้นไป
650 ขึ้นไป
ยกเว้นการเรียน

* Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) จัดสอบโดยคณะศิลปศาสตร์

ขั้นตอนการสมัคร

 1. เข้าระบบเพื่อสร้างบัญชี ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี
 2. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว การศึกษา และแนบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูล
 3. ชำระเงินค่าสมัคร   ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
 4. ส่งเอกสารเพิ่มเติม
  – อัปโหลดออนไลน์ผ่าน ระบบรับสมัคร (รูปถ่าย ใบรับรองการจบการศึกษา Transcript)
  – หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) รับรองโดยอาจารย์ผู้เคยสอน 2 ท่าน หรือผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้สมัคร 2 ท่าน หรืออย่างละท่าน เมื่อดำเนินการแล้ว ขอให้อาจารย์ผู้เคยสอนหรือผู้บังคับบัญชาในสายงาน จัดส่งเอกสารมายังสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ที่อีเมล gmi@kmutt.ac.th  ดาวโหลดเอกสาร บศ.2
  วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์