สมัครเข้าศึกษาต่อ

สมัครเรียน

สมัครเข้าศึกษาต่อ

สมัครเรียน

กำหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1/2567
เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2567

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567

รายละเอียด
กำหนดการรอบ 5
1. การสมัครและส่งหลักฐานการสมัครสมัครผ่านเว็บไซต์ : https://kmutt.me/รับสมัครรอบ5
1 – 30 เม.ย. 2567
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ (GMI) https://join.kmutt.ac.th
8 พ.ค. 2567
3. สอบสัมภาษณ์
12 พ.ค. 2567
4. ประกาศผลสอบคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ (GMI) https://join.kmutt.ac.th
16 พ.ค. 2567
5. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ภาคพิเศษ จำนวน 43,000 บาท
ภาคปกติ (เฉพาะสาขา LGM) จำนวน 34,000 บาท
**หากจ่ายค่ายืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งย้ายสาขา ย้ายคณะ ย้ายระบบการเรียน และไม่ สามารถขอเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ในปีถัดไป**
16-24 พ.ค. 2567

* หมายเหตุ

 1. กรณีที่มีผู้ผ่านสัมภาษณ์ครบตามแผนรับสมัครแล้ว จะไม่มีการเปิดรับสมัครในรอบถัดไป
 2. การส่งหลักฐานการสมัคร แนบเอกสารผ่านระบบ ยกเว้น หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) รับรองโดยอาจารย์ผู้เคยสอน 2 ท่าน หรือผู้บังคับบัญชาในสายงาน
  ของผู้สมัคร 2 ท่าน หรืออย่างละท่าน ให้กรอกข้อมูลผู้ให้คำรับรองผ่านระบบ ระบบรับสมัคร หรือ ดาวโหลดเอกสาร บศ.2 เมื่อดำเนินการแล้วขอให้ผู้ให้คำรับรอง ส่งเอกสารมายังอีเมล gmi@kmutt.ac.th
  หรือผู้สมัครสามารถอัปโหลดด้วยตนเองผ่าน ระบบรับสมัคร
 3. ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่เป็นไป ตามประกาศ มจธ.ฯ สามารถสมัครสอบได้ที่
  การจัดสอบ TETET คณะศิลปศาสตร์ สามารถส่งผลคะแนนภายหลังเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้วได้
 4. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ตามประกาศ มจธ.ฯ

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.)

MSc (Logistics & Supply Chain Management)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

M.Sc. Integrated Innovation Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ

MSc (Logistics & Supply Chain Management)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

M.Sc. Integrated Innovation Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

MBA (Innovative Entrepreneurship Management)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

Digital Business Management

การจัดการธุรกิจดิจิทัล

Entrepreneurship and Innovation for Sustainability

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน อยู่ระหว่างปรับปรุงหกลักสูตร

Digital Business Management

การจัดการธุรกิจดิจิทัล

Project Management

การบริหารโครงการ

Organization Management

การบริหารจัดการองค์กร

Project Management

การบริหารโครงการ

Organization Management

การบริหารจัดการองค์กร

Real Estate Management

การจัดการอสังหาริมทรัพย์

Technology and Innovation Management

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Real Estate Management

การจัดการอสังหาริมทรัพย์

Technology and Innovation Management

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสถาบันที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองหรือมีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 2. ควรมีประสบการณ์การทำงานหรือเป็นผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษาหลักฐานประกอบการสมัคร
  * สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี (Transcript)
  * สำเนาใบปริญญาบัตร
  * ไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
  * ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (สามารถยื่นภายหลังได้)

TETET*
TOEFL iBT
IELTS
TOEIC
การเรียนปรับพื้นวิชาภาษาอังกฤษ
< 3.5
< 42
< 4.0
< 540
ต้องเรียน 2 วิชา ได้แก่ LNG550 และ LNG600
3.5 – < 4.5
42 – < 72
4.0 – < 5.5
540 – < 650
ต้องเรียน 1วิชา ได้แก่ LNG600
4.5 ขึ้นไป
72 ขึ้นไป
5.5 ขึ้นไป
650 ขึ้นไป
ยกเว้นการเรียน

* Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) จัดสอบโดยคณะศิลปศาสตร์

ขั้นตอนการสมัคร

 1. เข้าระบบเพื่อสร้างบัญชี ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี
 2. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย กรอกข้อมูลติดต่อ การศึกษาและแนบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูล
 3. เลือก “โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม: GMI)” กดสมัครเรียน
 4. ชำระเงินค่าสมัคร  พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
 5. ส่งเอกสารเพิ่มเติม
  – อัปโหลดออนไลน์ผ่าน ระบบรับสมัคร (รูปถ่าย / ใบรับรองการจบการศึกษา / Transcript)
  – หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) รับรองโดยอาจารย์ผู้เคยสอน 2 ท่าน หรือผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้สมัคร 2 ท่าน หรืออย่างละท่าน
    ให้กรอกข้อมูลผู้ให้คำรับรองผ่านระบบ ระบบรับสมัคร หรือ ดาวโหลดเอกสาร บศ.2  เมื่อดำเนินการแล้วขอให้อาจารย์ผู้ให้คำรับรอง ส่งเอกสารมายังอีเมล gmi@kmutt.ac.th
    หรือ อัปโหลดด้วยตนเองผ่าน ระบบรับสมัคร