บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences ประเทศเยอรมัน

ในวันที่ 1-2 เมษายน 2567 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences ประเทศเยอรมัน จำนวน 21 คน นำโดย Prof. Dr. Prof. Ralf Schellhase ได้นำนักศึกษาหลักสูตร International Business Administration เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องวิจัย ห้องปฏิบัติการ พื้นที่การเรียนรู้ภายใน มจธ. และเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยมี ผศ. ดร.วรพจน์ อังสิทธิ์ คณบดี และ รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างความร่วมมือในด้านการศึกษาและวิจัยร่วมกัน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเยี่ยมชม ได้แก่ ศึกษาดูงาน มจธ. บางขุนเทียน เยี่ยมชมการเพาะปลูกไม้ป่าชายเลน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้การนำโดย ผศ. ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ รองคณบดีด้านพัฒนาความเป็นสากล และเยี่ยมชมสำนักหอสมุด มจธ. นอกจากนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อให้ได้มีโอกาสเข้าใจและศึกษากระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ