เจษฎากร ทาไชยวงค์

เจษฎากร ทาไชยวงค์

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

พัชริน โศภิตนุกุล

พัชริน โศภิตนุกุล

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภาวิตา นิยมทอ

ภาวิตา นิยมทอ

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ปริญญากร สระแก้ว

ปริญญากร สระแก้ว

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บุษราภรณ์ ศรีสว่าง

บุษราภรณ์ ศรีสว่าง

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารโครงการ

วรวีร์ แก้วมณี

วรวีร์ แก้วมณี

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารโครงการ

รุ่งโรจน์ เพียรนิติกร

รุ่งโรจน์ เพียรนิติกร

เหรัญญิกสาขาวิชาการบริหารโครงการ

ภาณุพงศ์ ป้อมเดช

ภาณุพงศ์ ป้อมเดช

เลขานุการสาขาวิชาการบริหารโครงการ