ศราวุธ นพพิบูลย์

ศราวุธ นพพิบูลย์

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

ทรงพล อริยสัจจะมงคล

ทรงพล อริยสัจจะมงคล

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

กนกวรรณ หวังวิบูลย์กิจ

กนกวรรณ หวังวิบูลย์กิจ

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

อรุณี มัทนะไพศาล

อรุณี มัทนะไพศาล

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

ปิยะรัตน์ ซื่อพัฒนะพันธ์

ปิยะรัตน์ ซื่อพัฒนะพันธ์

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

เปรมวิภา ปริฉัตร์ตระกูล

เปรมวิภา ปริฉัตร์ตระกูล

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

ฐิติมา ปัญญาธงชัย

ฐิติมา ปัญญาธงชัย

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

นริศา สัณห์ศักดิ์สิทธิ์

นริศา สัณห์ศักดิ์สิทธิ์

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)