รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ตำแหน่งบริหาร :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติการศึกษา

 • ค.ศ. 2004                 Ph.D. (Industrial Engineering), University of Washington, U.S.A.
 • ค.ศ. 1999                 M.S. (Mechanical Engineering), Georgia Institute of Technology, U.S.A.
 • ค.ศ. 1996                 B.S. (Mechanical Engineering), Rensselaer Polytechnic Institute, U.S.A.

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

International Journal

 • Udomsakdigool, A., Pakawanich, P., Khompatraporn, C. and Khompatraporn, C. (2020). “Robust production allocation model for an agricultural cooperative with yield uncertainty and similar revenue constraints”, Computers and Electronics in Agriculture, Vol.1, pp. 1-9.

International Conference

 • Fairee, S., Khompatraporn, C., Prom-on, S. and Sirinaovakul, B. (2019). “Combinatorial Artificial Bee Colony Optimization with Reinforcement Learning Updating for Travelling Salesman Problem”, 2019 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), July 10 – 13, 2019, Dvaree Jomtien Beach Pattaya Chonburi, pp. 93-96.
 • Thippo, W., Jaturanonda, C., Yaovasuwanchai, S. and Khompatraporn, K. (2019). “Multiobjective Optimization Model for Workforce Planning of Rice Seeds Harvesting”, PIM 9th National and 2nd International Conference 2019 and 2nd Smart Logistics Conference, July 5 – 05, 2019, Panyapiwat Institute of Management Bangkok, pp. 118-125.
 • Thippo, W., Jaturanonda, C., Yaovasuwanchai, S. and Khompatraporn, C. (2019). “Heuristic Approach for Solving a Multi-objective Workforce Planning Problem of Rice Seeds Harvesting”, The 20th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Science Conference, December 2 – 05, 2019, Hotel Kanazawa Kanazawa, pp. 635-640.
 • Muratavanich, P., Khompatraporn, C. and Udomsakdigool, A. (2019). “Supplier Selection and Demand Allocation with Optional Spot Purchasing under Dixerent Fulfillment Rates in Agricultural Supply Chain”, The 20th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference, December 2 – 05, 2019, Hotel Kanazawa Kanazawa, pp. 525-531.
 • Kailomsom, P. and Khompatraporn, C. (2019). “Economic-oriented model of hospital waste collection and disposal location decisions in Northeastern Thailand”, The 20th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference, December 2 – 05, 2019. Hotel Kanazawa Kanazawa, pp. 469-473.
 • Leelawan, W. and Khompatraporn, C. (2019). “Multi-period Pre-positioning Stock Model with Fuzzy Demands of Humanitarian Relief Aids Network”, The 20th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference, December 2 – 05, 2019, Hotel Kanazawa Kanazawa, pp. 414-418.
 • Thangjantra, K. and Khompatraporn, C. (2017). “Multi-Criteria Decision Making and Optimal Crop Production Planning with Fuzzy Price”, The National and International Conference on Business Management and Innovation 2017, September 24 – 25, 2017, College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University Khon Kaen, pp. 20-24.
 • Kosa, K. and Khompatraporn, C. (2017). “Highland Crop Production Planning under Price Uncertainty in Northern Thailand”, The 22nd International Society of Business Innovation and Technology Management Roundtable Conference, August 31 – September 2, 2017, The Mandarin Hotel Bangkok, pp. 1-5.

National Journal

 • เจริญชัย โขมพัตราภรณ์, จิรวดี บุญสะอาด, เชษฐพงษ์ จรรยาอนุรักษ์ และวาสนา เสียงดัง. (2017). “Facility Location Decision for Reverse Logistics of Stainless Steel”, Thai VCML Journal, Vol. 10, No. 1, pp. 1-17.
 • เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ และนพพล คณากรยิ่งยง. (2560). “Forecasting of Various Demand Types and Optimal Container-based Ordering: A Case of Imported Exercise Equipmen”, วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน, Vol. 5, No. 1, pp. 1-11.

National Conference

 • เจริญชัย โขมพัตราภรณ์. (2563). “Multi-criteria Facility Location Decision for a New Infectious Waste Disposal Plant”, การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563, 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563, โรงแรมเจ้าพระยาพาร์ค กรุงเทพฯ, หน้า 185-191.
 • เจริญชัย โขมพัตราภรณ์. (2563). “Inventory Location Decision Model in Multiple Warehouses Management”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 7 – 08 พฤษภาคม 2563, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ, หน้า 456-462.
 • ช่อแก้ว จตุรานนท์, เจริญชัย โขมพัตราภรณ์, วีรวัต รัตนมนูญพร และมยุรฉัตร วัชรเรศโยธิน. (2253). “Optimal Dual-Track Railway Transportation Planning of Petroleum and Petrochemical Product”, งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ. ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 (IE Network 2020), 7 – 08 พฤษภาคม 2020, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร, หน้า 400-407.
 • เจริญชัย โขมพัตราภรณ์, ก้องภพ ภาคสุริยัน และเตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์. (2563). “Analysis of Factors Axecting Competitiveness of Thai Medical Devices Industry”, งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ. ครั้งที่ ประจำปี 2563, 7 – 08 พฤษภาคม 2563, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี กรุงเทพมหานคร, หน้า 1059-1066.
 • เจริญชัย โขมพัตราภรณ์, ณัฏฐ์ณภัทร ดวงฉายจรัส และพัทธนันท์ นาคศุภรังษี. (2562). “Development of Capacity Allocation Policy for Improving Bus Terminal Performance by Computer Simulation”, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม. ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562, 17 พฤษภาคม 2562, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร, หน้า 316-325.
 • พงศกร เพ็ญจันทร์ และเจริญชัย โขมพัตราภรณ์. (2561). “การวางแผนการขนส่งน้ำมันอากาศยานเจท เอ 1 แบบหลายรูปแบบด้วยต้นทุนต่ำที่สุด”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23-26 กรกฎาคม 2561, โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี, หน้า 1491-1495.
 • ศุภชัย มูลอ้น และเจริญชัย โขมพัตราภรณ์. (2561). “การปรับปรุงสายการผลิตตัวกรองเสียงท่อไอเสียเพื่อรองรับยอดการผลิตที่เพิ่มขึ้น”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23-26 กรกฎาคม 2561, โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี, หน้า 128-135.

อาจารย์ท่านอื่น

ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ดร.ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ

ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

ดร.สุขยืน เทพทอง

รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ดร.อลิสา คงทน

ดร.ภัทร คุ้มพร้อม