ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ตำแหน่งบริหาร :  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร 1

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาโท       วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญตรี         วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศนียบัตรและการอบรม

พ.ศ. 2544
: Certificate of Successful completion of Introduction to ISO 9000:2000    (The Engineering Institute of Thailand)
: Certificate of Successful completion of Documentation for ISO 9000:2000   (The Engineering Institute of Thailand)
:  Certificate of Successful completion of the Internal Quality Audit  for            ISO 9000:2000 (The Engineering Institute of Thailand)

พ.ศ. 2547
:   ใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลังตามมาตรฐาน ว.ส.ท. และ ACI (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ-ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (THAILAND CHAPTER))

พ.ศ. 2549
:  ใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง สาเหตุ และการแก้ไขการวิบัติของอาคาร (มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

พ.ศ. 2550
:   ใบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร  งานบำรุงรักษา และซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่  1 ( Thai Concrete Association (TCA) , ACI Thailand Chapter )
:   ใบประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 10 ( วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ )

พ.ศ. 2551
:   Certificate that successfully participated at The Second International Engineering & Construction Management Exchange Forum (IECM), CMAA, March 3-4, 2008, Bangkok, Thailand.

พ.ศ. 2553
:   Certificate of Attendance Awarded for Attending a Seminar on FIDIC Design-Build and Turnkey Contracts: Preparation, Nature, Rights, Obligations and Duties of Clients / Contractors/ Construction Professionals and Contracts Administration, ASIA PACIFIC DILIGENCE DSN BHD, March 18-19, 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.
: ใบวุฒิบัตร การอบรมเรื่อง กระบวนการระงับข้อพิพาทในงานวิศวกรรม (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)

พ.ศ. 2554
:    Certificate of Attendance for having participated in the 12th East Asia-Pacific    Conference on Structural Engineering of Construction (EASEC-12), January 26-28, 2011, Hong Kong University, Hong Kong, China.
:    Certificate of Attendance, In recognition of his interest and dedication to the advancement of the Design and Construction Management profession, International Design and Construction Management Forum (IDCM 2011), CMAA, March 13-15, 2011, Bangkok, Thailand.

พ.ศ. 2556
:   ใบวุฒิบัตร การอบรมเรื่อง การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กฯ  รุ่นที่ 3 (สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย)
:  ใบวุฒิบัตร การอบรมเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด (CECT))

พ.ศ. 2557
:   ใบวุฒิบัตร การอบรมเรื่อง การออกแบบบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว และอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น รุ่นที่ 1 (บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด (CECT))
ใบวุฒิบัตรการอบรมเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างพื้นด้วยโปรแกรม SAFE (บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด (CECT))
:    ใบวุฒิบัตรการอบรมเรื่อง รับมือแผ่นดินไหว การออกแบบ ประเมิน และเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

กิตติคุณประกาศ
:    โล่เกียรติคุณโครงการวิศวกรอาสา ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. 2550-2560)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
:    
สย 8140  สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา  ของสภาวิศวกร (พ.ศ. 2549)    ภส 670  ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ของสภาวิศวกร (พ.ศ. 2552)

สมาชิกสมาคมวิชาชีพ
:      สภาวิศวกร เลขที่  126309
:     วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) เลขที่ 2 / 040854

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.  2543-2544
:   วิศวกรโยธา   บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด (Inter PAC)

พ.ศ.  2544-2548
:   วิศวกรโครงการ  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด (Inter PAC)

พ.ศ.  2548-2556
:   ผู้จัดการโครงการ   บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด (Inter PAC)
วิศวกรผู้ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด (Inter PAC)
ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง ของบริษัท ที.ซี.ควอลิตี้ จำกัด
:  อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และผู้ช่วยประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ.  2556-2558
วิศวกรผู้ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด (Inter PAC)
:  ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง ของบริษัท ที.ซี.พลัส แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  และบริษัท ที.ซี.ควอลิตี้ จำกัด
:  อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ.  2558-ปัจจุบัน
:   อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ และประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

งานวิจัย และ ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

:  พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์ , มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ , 2550 , “ การศึกษาทัศนคติของวิศวกรต่อการเปิดเสรีบริการทางวิศวกรรมของประเทศไทย “ , การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 , 2-4 พฤษภาคม , มหาวิทยาลัยนเรศวร , Volume 1 (CEM) , หน้า CEM-001 ถึง CEM-007.

:  มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ , พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์ , 2551 , “ การศึกษาข้อกำหนดที่ใช้ในการวางแผนงานโครงการก่อสร้างอาคารสูง “ , การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14-16 พฤษภาคม , มหาวิทยาลัยศรีปทุม, Volume 1 (CEM),                หน้า 181-186

:  มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ , พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์ , 2552 , “ ความสำคัญของคอนสเตรนท์ที่ใช้ในการวางแผนโครงการก่อสร้างอาคารสูง “ , วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ปีที่ 20 , ฉบับที่ 1 , หน้า 69-78

P. Lorterapong and M. Ussavadilokrit , 2011, “APPLICATIONS OF CONSTRAINT SATISFACTION PROGRAMMING FOR CONSTRUCTION PLANNING” , The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, January 26-28 , Hong Kong , China.

P. Lorterapong and M. Ussavadilokrit , 2011, “APPLICATIONS OF CONSTRAINT SATISFACTION PROGRAMMING FOR CONSTRUCTION PLANNING” , International Design and Construction Management Forum        ( IDCM 2011) , March 13-15, Bangkok, Thailand.

Pasit Lorterapong and Mongkol Ussavadilokrit, 2013, “Construction Scheduling Using The Constraint Satisfaction Problem Method”, Journal of construction engineering and management (ASCE), Vol. 139, No. 4,          pp.414-422.

:  Ussavadilokrit, M. and Lorterapong, P., 2015 , “AUTOMATED PROJECT SCHEDULE GENERATION USING CONSTRAINT SATISFACTION PROBLEM” , Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand , Volume 26 , Issue. 4, pp.39-52.

Supattra Punnadabunyarit and Mongkol Ussavadilokrit, 2016 , “Marketing Mix Factors Influencing Decision to Use Services at the Open-Air Shopping Center in Ladprao Area”, The Proceedings of 54th KASETSART UNIVERSITY ANNUAL CONFERENCE, Kasetsart University , Group 3, pp.210-217, February 2-5, Bangkok, Thailand.

:  Warunchalee Sae-lim and Mongkol Ussavadilokrit, 2016 , “The Study of Factors Affecting Consumer’s Decision to Purchase Condominium at Asoke Intersection in Bangkok”, The Proceedings of 54th KASETSART UNIVERSITY ANNUAL CONFERENCE, Kasetsart University , Group 3, pp.185-192, February 2-5, Bangkok, Thailand.

อาจารย์ท่านอื่น

ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ดร.ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ

ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

ดร.สุขยืน เทพทอง

รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ดร.อลิสา คงทน

ดร.ภัทร คุ้มพร้อม