ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ตำแหน่งบริหาร :  ประธานสาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : ปริญญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขากลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เซาท์เทิร์นคอร์ส ประเทศ ออสเตรเลีย

ปริญญาโท : ปริญญามหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยี สาขา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเซาท์เวลล์ ประเทศ ออสเตรเลีย

ปริญญาตรี : ปริญญาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศ ไทย

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ

การจัดการกลยุทธ์องค์กรและการพัฒนาธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีกและพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ โลจิสติกส์ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ทางการเงิน และการจัดการธุรกิจเกษตร (Strategic Management and business Development, Modern Retail Management and Digital Business, Logistics Management, Marketing Communications, Financial and Business Analysis, Agricultural Business Management).

อาจารย์ท่านอื่น

ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

ดร.สุขยืน เทพทอง

รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ดร.อลิสา คงทน

ดร.ภัทร คุ้มพร้อม