ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

ตำแหน่งบริหาร :  ประธานสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (Ph.D. in Public Administration and Public Policy), The University of York, York, United Kingdom.
ปริญญาโท   – รัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (M.A. in Public Administration and Public Policy), The University of York, York, United Kingdom.      
                    – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (M.A. in English for Careers), สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปริญญาตรี   รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองได้รับพระราชทานทุนภูมิพล) (B.A. Political Science, 1st class honors with “Bhumibol Scholarship” Gold Medal), คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วิชาเอก การระหว่างประเทศ วิชาโท ภาษาฝรั่งเศส.

ประกาศนียบัตรและการอบรม

ประกาศนียบัตรที่ผ่านการฝึกอบรมพิเศษ

 • หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” รุ่นที่ 3 (มกราคม – มีนาคม 2558) จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • หลักสูตร “การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์” รุ่นที่ 127  (สิงหาคม พ.ศ.2545)
 • จัดโดย ศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร “นักฝึกอบรมมืออาชีพแบบครบวงจร” (กรกฎาคม พ.ศ.2546) จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

ธ.ค. 2555 – ปัจจุบัน            รองคณบดีฝ่ายบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ธ.ค. 2555 – ปัจจุบัน            ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มิ.ย. 2554 – ปัจจุบัน           ประธานสาขาการบริหารจัดการองค์กร
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มิ.ย. 2554 – ธ.ค. 2555      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ม.ค. 2554 – ปัจจุบัน           อาจารย์ประจำ
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ก.ค. 2547 – ส.ค. 2548     อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มี.ค. 2547 – มิ.ย. 2547      ผู้ช่วยผู้ประสานงาน
การจัดการประชุมด้านการวิจัย
เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ครั้งที่ 6
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ต.ค. 2544 – มี.ค. 2547     เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย
(SCG)

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 1. วรรณลภย์ สุริยะโยธิน และทวีศักดิ์ กฤษเจริญ, 2559. อิทธิพลของโครงสร้างองค์กรต่อผลการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะขององค์กรเชิงนวัตกรรม. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 19 (มกราคม-ธันวาคม 2559), หน้า 200-217.
 2. สุเบญญา ขวัญทอง และทวีศักดิ์ กฤษเจริญ, 2558. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจออกจากงานของพนักงาน Generation Y. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 18 (มกราคม-ธันวาคม 2558), หน้า 263-282.
 3. นิเวศนา พูนทรัพย์ทวีกิจ, อานนท์ ทับเที่ยง, และทวีศักดิ์ กฤษเจริญ, 2558. พฤติกรรมการชมโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, 5 (มกราคม-มิถุนายน 2558), หน้า 87-97.
 4. ณฐกร ลิ่มสุวรรณโรจน์, ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ และวินัย หอมสมบัติ, 2558. เส้นทางของการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA-KKU Journal), 8 (มกราคม-มิถุนายน 2558) [*ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557)
 5. กฤตภาส อารีรักษ์ และทวีศักดิ์ กฤษเจริญ2557. สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ ระดับปฏิบัติการในส่วนของคลังสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 17 (มกราคม-ธันวาคม2557), หน้า 10-29.
 6. วิศิษฏ์ จิตภักดีรัตน์, ธนัญญา วสุศรี, ปภัศร ชัยวัฒน์, ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ, และจิรชัย พุทธกุลสมศิริ, 2557. การศึกษาคุณภาพการบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศอินโดนีเซีย. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 37 (มกราคม-มีนาคม 2557), หน้า 77-88.
 7. อุษณี กองรักษเวช, ธนัญญา วสุศรี, ปภัศร ชัยวัฒน์, ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ, และจิรชัย พุทธกุลสมศิริ, 2556. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, 10 (มกราคม-มิถุนายน 2556), หน้า 59-79.
 8. พิชญดา ดอนสมจิตร, ธนัญญา วสุศรี, จิรชัย พุทธกุลสมศิริ, ปภัศร ชัยวัฒน์, และทวีศักดิ์ กฤษเจริญ, 2556. การวัดคุณภาพบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ประเทศกัมพูชาเปรียบเทียบกับประเทศไทยด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพ SERVQUAL. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16 (มกราคม-ธันวาคม2556), หน้า 128-141.
 9. ภัควัฒน์ อินทรวงษ์โชติ, ปภัศร ชัยวัฒน์, ธนัญญา วสุศรี, ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ, และจิรชัย พุทธกุลสมศิริ, 2556. คุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ประเทศไทยและลาว. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 36 (ตุลาคม-ธันวาคม 2556), หน้า 465-475.
 10. Kritjaroen T. 2011, “Understanding Urban Governance in the Context of Public-Private Partnerships: A Case Study of Solid-Waste Management in Rayong Municipality, Thailand”, Federal Governance, Vol.8 No. 3, pp. 69-92.

รายงานการประชุมทางวิชาการต่างประเทศและในประเทศ

 1. ชาตรี มานะเพ็ญศิริ และทวีศักดิ์ กฤษเจริญ, 2559. อิทธิพลของการรวมกลุ่มธุรกิจ SCG CBM ที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม, การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 14 พฤษภาคม 2559, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
 2. นิเวศนา พูนทรัพย์ทวีกิจ, อานนท์ ทับเที่ยง, และทวีศักดิ์ กฤษเจริญ, 2558. ผลกระทบของสื่อโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อคุณธรรม จริยธรรม ในเด็ก, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4: 2558 “การพัฒนางานวิจัยบนฐานแนวคิดใหม่เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”, 7-8 พฤษภาคม 2558, ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, หน้า 15
 3. ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ, 2557. ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันและความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, การประชุมวิชาการประจําปี พ.ศ. 2557 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท), 20-21 พฤศจิกายน 2557, ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง [*ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายยอดเยี่ยม สาขาสังคมศาสตร์ฯ]
 4. Tansakul C, Buddhakulsomsiri J, Wasusri T, Chaiwat P and Kritjaroen T, 2013, “A Gap Analysis in Service Quality of Thai Logistics Service Providers”, Proceedings of the 4th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM 2013), October 21 – 25, 2013, Bangkok, Thailand.
 5. Tansakul C, Buddhakulsomsiri J, Wasusri T, Chaiwat P and Kritjaroen T, 2013,  A Study on Service Quality of Thai Logistics Service Providers, The 8th International Congress on Logistics and SCM systems (ICLS 2013), August 5-7, 2013, Tokyo, Japan
 6. Kritjaroen T. 2012, “Strategic Policy for Logistics Human Resources Development: A Case Study of Truck Drivers’ Skill Standardization in Thailand”, Conference paper on the 7th International Congress on Logistics and Supply Chain Management Systems, June 7-9, 2012, Seoul, South Korea.
 7. Chanasit P. and Kritjaroen T. 2012, “The Proper Key Performance Indicators for Warehouse Operator”, Conference paper on the 7th International Congress on Logistics and Supply Chain Management Systems, June 7-9, 2012, Seoul, South Korea .

ผลงานวิจัยอื่นๆ

 1. หัวหน้า โครงการ “ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ประจำปี 2558” ร่วมด้วย ดร.วินัย หอมสมบัติ และ ดร.ประภัสสร วงษ์ดี เสนอต่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอ (ระยะเวลาดำเนินโครงการ: กันยายน 2558 – พฤษภาคม 2559)
 2. นักวิจัย โครงการ “การศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ พ.ศ.2559-2563 ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำ     แผ่นป้ายทะเบียน กรมการขนส่งทางบก” เสนอต่อ กรมการขนส่งทางบก (ระยะเวลาดำเนินโครงการ: สิงหาคม 2558 – พฤษภาคม 2559)
 3. นักวิจัย โครงการ “การพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และจังหวัดราชบุรีกับเขตตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา” ร่วมด้วย ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เสนอต่อ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กระทรวงมหาดไทย (ระยะเวลาดำเนินโครงการ: พฤษภาคม 2558 – กันยายน 2558)
 4. นักวิจัย โครงการ “Study on the State of ASEAN Talent Mobility” โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและเสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ด้วยความร่วมมือของ The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ธันวาคม 2557 – สิงหาคม 2558)
 5. นักวิจัย โครงการ “โครงการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล Transfer Passenger (ผู้โดยสารรอเปลี่ยนเครื่อง) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ” ร่วมด้วย ดร. วินัย หอมสมบัติ เสนอต่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ระยะเวลาดำเนินโครงการ: กันยายน 2557 – ตุลาคม 2557)
 6. หัวหน้า โครงการ “การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ร่วมด้วย ดร.วินัย หอมสมบัติ เสนอต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ:มิถุนายน 2556 – มิถุนายน 2557)
 7. นักวิจัย โครงการ “การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด”ร่วมด้วย ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ดร.วินัย หอมสมบัติ และคณะ เสนอต่อ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด (ระยะเวลาดำเนินโครงการ: มิถุนายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2556)
 8. หัวหน้า โครงการ “ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ประจำปี 2556” ร่วมด้วย ดร.วินัย หอมสมบัติ และ ดร.ประภัสสร วงษ์ดี เสนอต่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ระยะเวลาดำเนินโครงการ: พฤษภาคม 2556 – มกราคม 2557)
 9. นักวิจัย โครงการ “การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการสำหรับอุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ร่วมด้วย รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี และคณะ เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการวิชัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(ระยะเวลาดำเนินโครงการ: พฤษภาคม 2555 – มิถุนายน 2556)
 10. นักวิจัย โครงการ “การศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบรางภาคพื้นอาเซียน” ร่วมด้วย ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ และคณะ เสนอต่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ระยะเวลาดำเนินโครงการ: มกราคม 2555 – กรกฎาคม 2556)

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ

 • พฤติกรรมองค์กร
 • การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การพัฒนาองค์กร
 • การพัฒนาทุนมนุษย์
 • ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
 • การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ธรรมาภิบาลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ความผูกพันต่อองค์กร
 • การสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคม

ติดต่อ

อีเมล: taweesak.kri@kmutt.ac.th

โทรศัพท์: (+66) 2 470 9788

อาจารย์ท่านอื่น

ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ดร.อลิสา คงทน

ดร.ภัทร คุ้มพร้อม