ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

ตำแหน่งบริหาร :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ประวัติการศึกษา

  • ค.ศ. 2002                 Ph.D (Electrical Engineering) State University System of Florida    (Florida Atlantic University), USA
  • ค.ศ. 1997                  M.S. (Communication and Computer Engineering), University of Massachusetts Amherst, USA
  • พ.ศ. 2534                  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,ประเทศไทย

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

International Journal

  • K-Marchai, C. and Chayawan, C. (2020). “Adaptive Hybrid AOA/TDOA Method with Desensitization Testing to Evaluate Geolocation of Harmful Interference in Urban Areas”, International Journal of Electronics and Data Communication, vol. 8, Issue 3, pp. 7 – 16.
  • Malisuwan, S., Chayawan, C. and Kaewphanuekrungsi, W. (2020). “Establishment of Regulatory Sandbox: A Case Study of Thailand’s Regulatory Sandbox”, International Journal of the Computer, the Internet and Management, vol. 28, No.1, pp. 84 – 91.

International Conference

  • K-Marchai, C. and Chayawan, C. (2019). “Adaptive Hybrid AOA/TDOA Method with Desensitization Testing to Evaluate Geolocation of Harmful Interference in Urban Areas”, The IRES International Conference, pp. 19 – 28.

อาจารย์ท่านอื่น

ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ดร.ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ

ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

ดร.สุขยืน เทพทอง

รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ดร.อลิสา คงทน

ดร.ภัทร คุ้มพร้อม