ดร.สุขยืน เทพทอง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก  Doctor of Philosophy in Development Administration (International) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาโท    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
–  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารโครงการและนโยบาย สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประวัติการทำงาน

มิ.ย. 59 – ปัจจุบัน         อาจารย์ประจำ     

 • บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 1. สุขยืน เทพทอง. 2560. ภาวะผู้นำกับการมุ่งเน้นด้านทรัพยากรมนุษย์: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลองค์การมหาชนกับโรงพยาบาลเอกชน. WMS Journal of Management. 6(1): 1-15.
 2. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, สุขยืน เทพทอง และอานุภาพ รักษ์สุวรรณ. 2558. การศึกษา 15 หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ. วารสารธรรมศาสตร์. 34(2): 90-116.
 3. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และสุขยืน เทพทอง. 2558. “งบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนา: กลไกการบูรณาการยุทธศาสตร์ของ 5 กระทรวงเศรษฐกิจ. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. 13(2): 147-176.
 4. Sookyuen Tepthong. 2014. A Theoretical Model of the Organizational Performance of Social Enterprises: Combining the Resource Dependence and Resource-Based ViewsThai Journal of Public Administration. : 37-69
 5. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, สุขยืน เทพทองพลอย สืบวิเศษ, ภาคภูมิ ฤกขะเมธ และชลิต ศานติวรางคณา. 2554. การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการโดยใช้เครื่องมือ PMQA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.). วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 18(2): 47-75.
 6. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และสุขยืน เทพทอง. 2552. การบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล ท้องถิ่น และประชาสังคม (ส่วนกลาง). วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 41(2): 95-113.
 7. สุขยืน เทพทอง. 2550. การเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจังหวัดแบบเดิมกับแบบบูรณาการ. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 14(3): 125-150.
 8. ทิพวรรณ หลุ่อสุวรรณรัตน์ สันติชัย อินทร์อ่อน และสุขยืน เทพทอง. 2547. กลยุทธ์การผลักดันร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ. Journal of Development Administration. 2(3): 33-44.

การประชุมทางวิชาการ

 1. Sookyuen Teptong. 2014. The Effect of Leadership on Workforce Results: A Comparative Study between Public and Private Hospital in ThailandProceeding in The International Conference on Social Science and Management (ICSSM 2014) May 9, 2014. Kyoto, Japan
 2. Sookyuen Tepthong. 2011. The Effect of Social Capital on Knowledge Transfer, Innovation, and Organizational Performance. Proceeding in The 5th Annual Doctoral Students’ Conference of the Asian Public Administration Network (APAND) September 4, 2011. Korea Republic.
 3. Tippawan Lorsuwannarat and Sookyuen Tepthong. 2010. Partnerships among the Public, Private, and Civil Society Sectors in Public Administration: the Case of ThailandProceeding in the IIAS-IASIA 2010 Conference, Indonesia.

หนังสือ

 1. สุขยืน เทพทอง และทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ. 2548. หน่วยที่ 3 การวางผังสถานประกอบการในธุรกิจเกษตร. การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจเกษตร. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการวิจัยและที่ปรึกษา

 1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.),   2558
 2. โครงการวิเคราะห์บทบาทเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา 15 หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ, กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2557
 3. การจัดการระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting), สำนักงบประมาณ, 2555.
 4. การประเมินความคุ้มค่าทางการเงินในการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอิสระในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงบประมาณ, 2554.
 5. การสร้างเครื่องมือประเมินเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสขององค์กร, ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2553.
 6. การประเมินผลการดำเนินการโครงการบ้านร่วมพัฒนาเด็ก ระยะที่ 2 (พ.ศ.2548-2552), มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, 2553.
 7. การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), 2552.
 8. การบูรการยุทธศาสตร์ 5 กระทรวงเศรษฐกิจ, สำนักงบประมาณ, 2552.
 9. การจัดทำแผนการวิจัยระยะยาวของชาติ: การบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2551.
 10. โครงสร้างองค์การ และรูปแบบการกระจายอำนาจของกระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2550.
 11. การปรับโครงสร้างองค์การ และแผนปฏิบัติราชการ, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550.
 12. การปรับโครงสร้างองค์การและระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), 2549.
 13. กลยุทธ์การขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส), 2547.
 14. การประเมินมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ทบวงมหาวิทยาลัย, 2546.

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ

 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • ภาวะผู้นำในผู้ประกอบการ

ติดต่อ

อีเมล: sookyuen.tep@kmutt.ac.th

โทรศัพท์: (+66) 02-470-9787

อาจารย์ท่านอื่น

ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ดร.อลิสา คงทน

ดร.ภัทร คุ้มพร้อม