ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ตำแหน่งบริหาร :  ประธานหลักสูตรการจัดการ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)และรักษาการประธานสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D. (Systems Science\Engineering Management), Portland State University, Portland, Oregon.

ปริญญาโท   – M.S. (Engineering Management), Portland State University, Portland, Oregon.
– BBA (General Management), Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand.

ปริญญาตรี  B.Eng (Instrument Engineering (Combination of Electrical and Industrial Engineering)), King Mongkut Institute of Technology-Ladkrabang, Bangkok.

ประวัติการทำงาน

ม.ค. 2549  – ปัจจุบัน     ประธานสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ม.ค. 2552   – 2553       ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

วารสารวิชาการ

P. Patanakul, B. Iewwongcharoen, and D. Milosevic, “An Empirical Study on the Use of Project Management Tools and Techniques Across Project Life-Cycle and Their Impacts on Project Success,” Journal of General Management, Spring 2010.

การประชุมวิชาการ

D. Milosevic and B. Iewwongcharoen, “Project Management Tools and Techniques: The Contingency Use and Their Impacts on Project Success,” presented at PMI Research Conference, London, U.K., 2004.

 

B. Iewwongcharoen and D. Milosevic, “Toward a Theory Building on Contingency Use of Project Management Tools and Techniques,” presented at Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, Portland, OR, USA, 2005.

 

B. Iewwongcharoen and S. Piromaprames, “An Exploratory Study on Innovative Organization,” presented at The 1st ISPIM Innovation Symposium, Singapore, 2008.

อาจารย์ท่านอื่น

ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

ดร.สุขยืน เทพทอง

รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ดร.อลิสา คงทน

ดร.ภัทร คุ้มพร้อม