ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์

ตำแหน่งบริหาร :  ประธานสาขาวิชาการบริหารโครงการ

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2558       วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  • พ.ศ. 2560       วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย
  • พ.ศ. 2545       วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,
  • ประเทศไทย
  • พ.ศ. 2533       วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

National Conference

  • ปาณิศา ทุยดอย และดั้นดุสิต โปราณานนท์ (2562). “ความเสี่ยงงานก่อสร้างประเภทงานเปลือกอาคาร กรณีศึกษาบริษัทรับเหมาก่อสร้าง”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57. 29 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562, กรุงเทพฯ ประเทศไทย, หน้า 305-314.

International Conference

  •  Chaidee B. and Porananond, D. (2018). “The Application of ISO/IEC 27001:2013 Standard for Maintaining IT Security in IT Project Management”, Symposium of Engineering, Science, Technology and Architecture at the 9th Annual. 7 September 2018, Khon Kaen Thailand.

อาจารย์ท่านอื่น

ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

ดร.สุขยืน เทพทอง

รศ. ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล

ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล

ผศ. ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์

ดร.อลิสา คงทน

ดร.ภัทร คุ้มพร้อม