GMI Family ปีที่ 21

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) จัดโครงการสานสัมพันธ์ GMI Family ปีที่ 21 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 เพื่อเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ณ สนามแบดมินตัน ทีสแมช พุทธบูชา ซอย 9 และจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ GMI Family ณ ห้องแม่น้ำแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม แม่น้ำ รามาดาพลาซา เพื่อแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ได้รำลึกถึงเหตุการณ์การเรียนการสอนในอดีต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่า GMI KMUTT (GMI CONNECT ASSOCIATION หรือ GMICA) ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนเงินรางวัล สำหรับการแข่งขันกีฬา และเงินรางวัลในการประกวดการแต่งกาย ในธีม Colorful โดย ดร.บัณฑิต เซ็นนิล อุปนายก สมาคมสานสัมพันธ์จีเอ็มไอ ซึ่งเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ