GMI ร่วมจัดอบรมหัวข้อ โครงสร้างธุรกิจกับผู้ประกอบการ โครงการบางมดกลางแปลง ครั้งที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ร่วมจัดอบรมหัวข้อ โครงสร้างธุรกิจกับผู้ประกอบการ โครงการบางมดกลางแปลง ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 โดยมี ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม เป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีกระบวนการคิดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการที่ดี มีองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ สามารถนำไปปรับใช้ ต่อยอด และพัฒนาตนเองได้ในอนาคต อีกทั้งคุณณัฏฐามนต์ ทรัพย์ธนากิจ ได้แนะนำบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ