GMI จัดศึกษาดูงานในประเทศ

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดการศึกษาดูงานในประเทศ โดยมีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เสริมทักษะการวิเคราะห์ปัญหา มีระบบการคิดที่มีเหตุผล และทักษะในการนำความรู้ทางทฤษฎีมาปรับให้มีความกลมกลืนกับลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรมของพื้นที่ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และเห็นแนวความคิด วิธีการปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และสิ่งมีชีวิต วิถีชุมชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดน่านและโรงไฟฟ้าหงสา แขวงไซยะบุรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แช่เตีย อธิการบดี มจธ. และ รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดี และคณะทีมผู้บริหาร และนักศึกษาปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) รวมทั้งสิ้น 29 คน

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ