โครงการ Young Social Entrepreneurs Camp: YSEC

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) จัดโครงการ “Young Social Entrepreneurs Camp: YSEC” ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 เพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านภาวะผู้นำ (Leaderships) และทักษะการบริหารจัดการ (Management skill) ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการอบรมตามโครงการจะสามารถบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนะคติ (Attitude) เพื่อจะได้จบไปเป็นบัณทิตที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งในสาขาวิชาที่ศึกษา และมีความสามารถด้านการบริหารจัดการอีกด้วย
โดยหัวข้อที่นักศึกษาได้เรียนรู้นั้น มีดังนี้ (1) Teamwork & Leadership และ Social Enterprise โดย ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ (2) Design thinking & Empathy โดย ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์ (3) Financial Management for SE โดย ดร.วินัย หอมสมบัติ (4) Business Model Canvas โดย ผศ. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์
นอกจากนี้ยังมีการจัด Forum แชร์ประสบการณ์ Social Enterprise โดย คุณสุเมธ ท่านเจริญ และเพิ่มประสบการณ์การศึกษาดูงานที่ร้านโอปอตุ๊กตา โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ และหมูหลุมดอนแร่ฟาร์ม (G-Pork Farm) จ. ราชบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้เห็นภาพการทำงานวิสาหกิจชุมชนจริง
ในครั้งสุดท้ายของโครงการ ได้มีการแข่งขัน Final Pitching Presentation หัวข้อ Social Enterprise ทั้งหมด 4 ทีม โดยทีมผู้ชนะ ได้แก่ ทีม Right ประกอบด้วย คุณอัครพันธ์ ทวีศักดิ์, คุณปภัสราภรณ์ ปะกะตัง, คุณพีรวัส เขียวสนั่น, คุณรมิตา ประสานทรัพย์, คุณปรเมษฐ์ ศรีพา ซึ่งทีมผู้ชนะจะได้รับโอกาสพัฒนา และเข้าร่วมแข่งขันโครงการ YSE GLOBAL 2024 ณ ประเทศสิงคโปร์ นำโดย ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ต่อไป

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ