โครงการโลจิสติกส์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ปี 2566

โครงการโลจิสติกส์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 (LGM) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)
จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรี เครือข่าย ระหว่างนักศึกษา สาขา LGM รุ่น 20 และ 21 ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชา และศิษย์เก่า ในการต่อยอดเครือข่ายหลังจบการศึกษาให้เข้มแข็งขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงประสบการณ์เชิงลึกร่วมกันก่อนการนำไปปรับใช้ พัฒนาในการทำงานจริงหลังจบการศึกษาในลำดับต่อไป อีกทั้งยังตระหนักถึงการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ผ่านการทำกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) โดยได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคของใช้สำหรับผู้พิการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ กิจกรรม ณ Forum Park Hotel

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ