โครงการอบรม Compelling CV for International Management Roles – CV

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีการจัดโครงการอบรม Compelling CV for International Management Roles – CV ณ ห้องประชุมใหญ่ GMI เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า GMI รวมทั้งหมดจํานวน 10 คน เพื่อส่งเสริมและเป็นแนวทางการสมัครงานระดับผู้บริหารทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาความสามารถในการสื่อสารและเขียน CV ในการสมัครงานในอนาคต อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมมหาบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานให้ตรงตามความต้องการของนายจ้าง

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ