โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 (รอบ 2)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ได้มีการจัดอบรม โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567
หัวข้อ “เสริมพลังความคิด พิชิตเป้าหมายทีมและองค์กร” (Energize your Mind-Driving your Team) รอบที่ 2
โดยวิทยากร คุณปรีดิ์ฤทัย ตั้งจิตญาณพัฒน์ ได้มีการแบ่งปันเรื่องเล่าด้วย STAR Model, ติดตั้งชุดความคิดพิชิตเป้าหมาย, รู้จักเบรกมือชีวิต-ความคิดที่ฉุดรั้ง, การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ และกำหนดภาพความสำเร็จของทีมงาน รวมถึงพันธะสัญญาร่วมกันพัฒนาทีม

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ