โครงการศึกษาดูงาน LGM 630 Research Methodology

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) จัดโครงการศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา LGM 630 Research Methodology
เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทย
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการโลจิสติกส์ รวมถึงได้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค หาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ เป็นประโยชน์กับนักศึกษาต่อไป

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ