โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษา การทำงาน และวิธีการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ประสบความสำเร็จของประเทศสิงคโปร์ ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้เห็นแนวคิด วิธีปฏิบัติจากมิติการพัฒนาที่หลากหลาย ได้เรียนรู้วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตในสังคมของชาวสิงคโปร์ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นอีกด้วย
ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 12 ท่าน นำทีมโดย ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ และ นายศรายุทธ อับดุลเราะห์มาน เจ้าหน้าที่ เดินทางไปดูแลนักศึกษา

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ