โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ Sharp Sharp Studio

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

โดยสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ Sharp Sharp Studio by วิทยากรครูตุ้ย

ฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ

Session 1 สร้างความมั่นใจภายในสู่ภายนอก ส่งเสริมการเป็นผู้นำที่ดี
Session 2 การสร้างภาพลักษณ์แรกที่ดี การยืน การเดิน การนั่ง
Session 3 เทคนิคการสื่อสารกับการเป็นผู้นำ
Session 4 การใช้เสียงและภาษากายในการสื่อสาร

เพื่อสร้างความโดดเด่นทั้งความสามารถและบุคลิกภาพ พัฒนาความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอทางธุรกิจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาปริญญาโท GMI, ศิษย์เก่า, บุคลากร มจธ.,หน่วยงานภายนอก และผู้ที่สนใจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จํานวน 36 คน

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ