โครงการฝึกอบรมการเขียน 1.2 และการกรอก MyEvaluation

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 – 16:00 น.  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) จัดโครงการฝึกอบรมการเขียน 1.2 และการกรอก MyEvaluation โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียน 1.2 และกรอก MyEvaluation ให้กับคณาจารย์ของ GMI

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ