โครงการดูงานรายวิชาวิชา EPM 683 Social Entrepreneurs and Innovation for Sustainability

หลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้มีการจัดโครงการดูงานรายวิชาวิชา EPM 683 Social Entrepreneurs and Innovation for Sustainability ณ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นแห่งปี 2566 และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand ประจำปี 2565
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 นำทีมโดย ผศ. ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จํานวน 9 คน เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาแบบอย่าง ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมจากสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักศึกษาเห็นแนวทางในภาคปฏิบัติ และสามารถพัฒนาแนวคิดของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม อีกทั้งสามารถสร้างความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมที่สอดคล้อง กับแนวทางของ AACSB

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ