อบรมเชิงวิชาการ “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงวิชาการให้กับบุคลากร ในหัวข้อ “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ และ คุณ กมลทิพย์ ฮุ้นสกุล เป็นผู้บรรยาย นอกจากนั้นยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Outcome-based education module (OBEM) ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการศึกษาในรูปแบบใหม่และขับเคลื่อนการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของนักศึกษาและผู้ที่สนใจการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไป
และในช่วงสุดท้ายได้มีการมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งทางวิชาการและรางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัย

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ