คุณอัจฉรา สุขสาคร ตัวแทนสมาคมสานสัมพันธ์จีเอ็มไอ (GMI Connect Associate) ได้ส่งมอบรองเท้าให้ GMI นำไปทำกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่อไป

เนื่องด้วยสมาคมสานสัมพันธ์จีเอ็มไอ (GMI Connect Associate ได้รับการสนับสนุนจากรองเท้า ADDA) เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ GMI โดยสมาคมได้จัดสรรรองเท้าทำกิจกรรม สร้างเครือข่ายสำเร็จลุล่วงไปแล้วในงาน 20 ปี GMI ในส่วนที่จัดสรรไว้ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ GMI สมาคมเล็งเห็นว่า หากส่งมอบรองเท้าส่วนนี้ให้ GMI ไปทำกิจกรรมจะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สมาคมจึงใคร่ขอสนับสนุน GMI ด้วยการส่งมอบรองเท้าให้ GMI นำไปทำกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 มอบโดยคุณอัจฉรา สุขสาคร เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ตัวแทนสมาคมฯ

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ