ศึกษาดูงานคลังสินค้าอัตโนมัติของออฟฟิศเมท และ ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม เดินทางไปศึกษาดูงานคลังสินค้าอัตโนมัติของออฟฟิศเมท และ ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ Toyota Production System (TPS) และการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และเพื่อให้นักศึกษาเห็นเทคโนโลยีครบวงจรในอุตสาหกรรม และเป็นแนวทางในภาคปฏิบัติ และสามารถพัฒนา ประยุกต์แนวคิดสำหรับผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมในการทำงานในอนาคต

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ