ร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานงานวิจัยตีพิมพ์ในหัวข้อ The stock-flow classification model using ensemble machine learning approach for particle board inventory

เมื่อวันที่ 22-26 ตุลาคม 2556 ดร.ภัทร คุ้มพร้อม อาจารย์ประจำคณะบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานงานวิจัยตีพิมพ์ในหัวข้อ The stock-flow classification model using ensemble machine learning approach for particle board inventory ในงาน 23rd Asia Pacific Industrial Engineering & Management System Conference: APIEMS 2023 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยผลงานวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งนี้นอกจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการแล้ว ยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษาในภูมิภาค และแนะนำบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงต่อยอดองค์ความรู้ในงานวิจัยด้านดังกล่าวต่อไปในอนาคต

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ