ประกาศ!!! ขยายเวลาการส่งผลงาน GMI MASCOT CONTEST

GMI ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ออกแบบการแต่งกาย จากตัวละครที่กำหนดให้

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

เนื่องด้วยส่วนงานประชาสัมพันธ์ บัณทิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ทําหน้าที่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีการรับทราบข่าวสารต่าง ๆ ของคณะฯ อย่างทั่วถึง นอกจากนี้การทำประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก เกิดการจดจำได้ง่ายขึ้น จะส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ การตัดสินใจของบุคคลในการเลือกเข้าศึกษาต่อบัณทิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ทั้งนี้การเสริมสร้างความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะฯ กับประชาชนทั่วไป ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น จำเป็นต้องใช้สื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ให้ทันสมัยขึ้นด้วย โดยปัจจุบันสื่อสัญลักษณ์ที่เรียกว่า “มาสคอต” (MASCOT) กำลังเป็นที่นิยม และดึงดูดความสนใจจากผู้ที่พบเห็นได้เป็นอย่างดี
ในการนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการประกวดออกแบบ GMI MASCOT ขึ้น เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเพื่อใช้ในงานรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป

กรอบแนวคิด
1. การออกแบบ GMI MASCOT ต้องสื่อให้เห็นถึงความเป็น GMI บัณทิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มากที่สุด
2. การออกแบบ GMI MASCOT ต้องมีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจ มีองค์ประกอบจดจำง่ายแก่ผู้พบเห็น โดยมีการใช้สีสันสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของ GMI โดยใช้ตัวละครที่กำหนดให้

ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวด
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกดไลก์ Facebook บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. – GMI หรือกดลิงก์ https://www.facebook.com/gmikmutt/  และเพิ่มเพื่อนกับ LINE OA : @gmikmutt หรือกดลิงก์ https://lin.ee/n0otCSI

2. การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเท่านั้น เช่น โปรแกรม Photoshop Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ ประกอบด้วย .Ai และ/หรือ .PSD, .JPG, .PNG, .PDF (ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi)
3. การออกแบบ 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็น จำนวน 1 ด้านขึ้นไป เช่น ด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านหลัง ซึ่งอาจจะแสดงในท่าต่าง ๆ เช่น ท่าไหว้ ท่ายผายมือ บุคลิกที่ดูสนุกสนาน เป็นต้น พร้อมแสดงแนวคิดหรือความหมายของผลงานที่ออกแบบ ผลงานต้องมีความทันสมัย องค์ประกอบศิลป์สวยงาม มีเอกลักษณ์และเป็นสากล สามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ และต้องมี 1 ในสีหลักของคณะฯ ได้แก่ สีน้ำเงินกรมท่า เทา ตามตราสัญลักษณ์ (Logo) ของคณะฯ
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องระบุข้อมูลของตนเองลงบนผลงาน โดยพิมพ์ตัวอักษรที่ชัดเจน อ่านง่าย มีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ชื่อ – นามสกุลจริง
4.2 เบอร์โทรมือถือ (ที่ติดต่อได้), Email (ที่ใช้ประจำ)
4.3 ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ ภาควิชา ระดับชั้น (กรณีนักเรียน นักศึกษา)
4.4 ชื่อผลงาน/แนวคิดหรือความหมายของผลงานที่ออกแบบ
5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องออกแบบสร้างสรรค์การแต่งกายตัวละครทั้ง 5 ตัว ด้วยตัวเอง โดยไม่มีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น และไม่ดัดแปลงรูปภาพตัวละครที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เพียงท่าทางของตัวละครเท่านั้น หากมีการตรวจพบภายหลังหรือมีผู้ทักท้วงว่ามีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น ขอตัดสิทธิ์การประกวดและสงวนสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลสูงสุด และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับเงินรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล
7. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม โดยสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ได้ตามความเหมาะสม
8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และคณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีตัดสิน โดยให้ดุลยพินิจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด กรณีที่ผู้เข้าประกวดทำผิดข้อกําหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวด คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ ผู้เข้าประกวดทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึกจาก GMI
รางวัลชมเชย (Popular vote) จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึกจาก GMI

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ส.ค. 2566

ประกาศผล วันที่ 30 ส.ค. 2566

ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย GMI MASCOT ทั้ง 5 ตัว   https://drive.google.com/file/d/1kLgwYbokZnsisjpCqDmni21lAFX2_L3A/view?usp=drive_link

ส่งผลงานมาที่  prgmi58@gmail.com 

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ