หลักสูตรการจัดการผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม GMI นำนักศึกษาเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายในหัวข้อ ‘Investment in Australia’ ณ สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ผศ. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ ประธานหลักสูตรการจัดการผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม นำนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รายวิชา EPM632 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายในหัวข้อ ‘Investment in Australia’ ณ สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก Ms. Amelia Walsh, Senior Trade and Investment Commissioner, Thailand and Laos, Australian Trade and Investment Commission (Austrade) มาบรรยาย โดยทีมงานจากสถานฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

Ms. Amelia Walsh ได้ให้มุมมองด้านบทบาทของสถานทูตออสเตรเลียในประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศออสเตรเลียมีความสนใจเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุน ได้แก่ กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มเกษตรแปรรูป แนะนำแนวทางการส่งออกสินค้าเข้าสู่ประเทศออสเตรเลีย สิทธิพิเศษทางการค้าการลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนที่เน้นวิจัยและพัฒนา และการเชื่อมโยงการเติบโตของนักวิจัยด้านวัสดุกับกลุ่มบริษัทในประเทศออสเตรเลีย

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ