งานแรกพบมด GMI ปีการศึกษา 2566

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จัดงานแรกพบมด GMI ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และกิจกรรมสานสัมพันธ์ โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อสร้างประโยชน์สู่การศึกษาและการปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมสู่อนาคต เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณสันเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก และโรงแรมอิงธาร รีสอร์ท ณ จังหวัดนครนายก

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ