งานสัมมนาวิชาการ Asia Sustainability and ESG Summit 2023

The Hang Seng University of Hong Kong มีความร่วมมือกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดให้มีงานสัมมนาวิชาการ Asia Sustainability and ESG Summit 2023 ณ อาคาร Knowledge Exchange (KX) เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในด้านความยั่งยืน ซึ่งตรงกับความมุ่งหวังของ มจธ. ในการพัฒนาให้เกิดความสามารถสู่ความยั่งยืน ที่ทำให้เกิดสมดุลในมิติ คนในสังคม (People) โลกที่เราอาศัย (Planet) และ คุณค่าขององค์กร (Prosperity) ต่อการบริหารจัดการ มีความยืดหยุ่น และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ได้จัด KX Building Tour ได้รับเกียรติจาก ดร.เคตะ โอโน่ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม KX ในการนำชมสถานที่และบรรยายให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ