คณะนักวิจัยจาก มจธ. ม.พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ม.มหิดล และ ม.ศิลปากร เดินทางเยี่ยมศูนย์ประสานงาน มจธ. พื้นที่น่าน ณ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

เมื่อวันที่ 2-4 ก.พ. 2567 คณะนักวิจัยจาก มจธ. ม.พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ม.มหิดล และ ม.ศิลปากรนำโดย รศ.ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ หัวหน้าคณะนักวิจัย ร่วมกับทีมนักวิจัย รศ.ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์, รศ.ดร.วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์, ผศ.ดร.ตวงยศ สุภีกิตย์, ดร.พีรพงศ์ ภควนิช, ดร.สัญญ์สิริ ธารประดับ, และ ดร. ภัทร คุ้มพร้อม เดินทางเยี่ยมศูนย์ประสานงาน มจธ. พื้นที่น่าน ณ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน รวมถึงศึกษาดูงานพื้นที่ทางการเกษตรในถิ่นธุรกันดาล เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความยากจนในพื้นที่ เพื่อต่อยอดแผนงานวิจัยภายใต้งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ทั้งนี้อาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ได้เข้าร่วมเป็นหัวหน้าโครงการและนักวิจัยในโครงการ

ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ